Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Lokala behov av kunskap

  Lokala behov av kunskap inom socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården

  I rapporten beskrivs en nationell modell för att identifiera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av kunskap.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-22

 • Att bevara digitala planer

  Att bevara digitala planer

  I denna rapport beskrivs arkiveringsutmaningar för digitala detaljplaner och framtida digitala översikts- och regionplaner.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-19

 • Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken

  Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken inom mödrahälso- och förlossningsvården

  SKR har undersökt förutsättningarna för att utveckla produktions- och kapacitetsstyrningen inom mödrahälso- och förlossningsvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-19

 • Läkemedelsautomater

  Läkemedelsautomater

  En reviderad väglening om juridiska aspekter rörande användning av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Ämne:Läkemedel, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-19

 • Kommunernas arbete med besöksnäring och turism

  Kommunernas arbete med besöksnäring och turism

  För att öka kunskapen om hur kommunerna är rustade att möta en växande besöks- och turistnäring genomförde SKR under hösten 2023 en enkätundersökning. Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport.

  Verksamhetsområde:Näringsliv

  Ämne:Besöksnäring

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-18

 • Politiska ledare om komplexa utmaningar

  Politiska ledare om komplexa utmaningar – intervjuer och expertstöd

  I denna skrift delar politiska ledare med sig av erfarenheter, insikter och tankar kring de komplexa samhällsutmaningar som de allt oftare hanterar. Berättelserna kompletteras med texter av forskare och experter som bidrar med sina perspektiv på hur...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-09

 • Personalen i välfärden 2023

  Personalen i välfärden 2023

  Personalen i välfärden är en årligen återkommande rapport. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- ...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-03

 • Insatser inom området psykisk hälsa

  Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

  Överenskommelse mellan staten och SKR om psykisk hälsa och suicidprevention – Slutrapport

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-28

 • Hot och hat mot politiker

  Hot och hat mot politiker - litteraturöversikt

  En strukturerad litteraturöversikt över forskningsfältet som undersöker hot och hat mot politiker.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-21

 • Basinformation i socialtjänsten

  Ett stöd för att konfigurera information i verksamhetssystem för socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Social omsorg

  Ämne:Barn och unga, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-18

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se