Publicerad 18 november 2022

Institutets forskare

En kort presentation av institutionens forskare och nuvarande projekt.

Heiko Droste, Professor i historia och förestådare vid Stads- och kommunhistoriska institutet

Heiko Droste, Professor

Heiko disputerade i historia 1994 vid Hamburgs universitet.

Som föreståndare för Institutet för stads- och kommunhistoria kommer jag främst forska om städernas och kommunernas försök att definiera och gestalta sin roll i Sverige, i ett långt historiskt perspektiv.

En del av detta intresse gäller lokala minneskulturer. Nostalgi och samhällets musealisering kommer stå i fokus, inte minst då städernas utveckling befinner sig i en övergångsfas. Vi har visserligen omfattande moderniseringar av ett fåtal snabbt växande städer, men samtidigt en deurbanisering av många mindre orter som har svårt för att utveckla sig. Historiens roll kan vara en ingång till denna debatt.

År 2018 avslutade jag dessutom en studie om Östersjöområdets kommunikativa infrastruktur på 1600-talet. Den kom år 2021 även i en engelsk översättning. Städerna spelade då, städer spelar idag en central roll för samhällenas interna kommunikation. Digitala infrastrukturer träffar på lokala tidningar och ett föreningsliv som krockar med idén om en global by.

Forskningsområden

  • Stadshistoria
  • Historiografi
  • Mediehistoria
  • Östersjöområdets förmoderna stadskultur
Hannes Rolf, forskare vid Stads- och kommunhistoriska institutet, SKHI

Hannes Rolf, Postdoktor

Jag disputerade 2020 med en avhandling om hyresgäströrelsens framväxt i Stockholm och Göteborg från 1870-tal till 1940-tal och hur detta påverkade maktrelationerna på hyresmarknaden. Sedan dess har min forskning fortsatt handla om bostadskooperativ, intresseorganisationer, sociala rörelser och kollektiva konflikter.

Mitt pågående postdoktorprojekt på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) handlar om hyresmarknadens parter, alltså hyresgäster och fastighetsägare (allmännyttiga och spekulativa) under och efter efterkrigstidens hyresreglering. Jag är mycket intresserad av växelverkan mellan urban förändring och sociala rörelsers samt organiserade intressegruppers agerande. Inte minst tycker jag att folkrörelsernas urbana historia är intressant och värd att undersöka mer.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor