Publicerad 7 mars 2024

Utbildning, studenter, handledning

Institutet utgör en del av historiska institutionen på Stockholms universitet och ansvarar för utbildning om städer och tätorter. Vi anordnar kurser och handleder studenter som vill skriva kandidat- och masteruppsatser om stadshistoriska ämnen samt ett antal doktorander.

Städers historia är central för deras framtida utveckling

Städer har från första början ansetts driva på civilisationens utveckling. Denna tilltro till städernas och tätorternas förmåga och säregenheter kretsar kring föreställningar om urbanitet och förtätningens fördelar. Intresset för städernas särskilda betydelse står även bakom 1919 års beslut att inrätta ett stadshistoriskt institut.

För Sveriges del har städer sedan 1971 inga särskilda rättigheter längre – formellt finns det inte några städer längre. De 133 städer med särskilda rättigheter som fanns 1971 ingår idag i en av landets 290 kommuner. Därför har Stads- och kommunhistoriska institutet så småningom fått sitt nuvarande namn. Ändå använder vi i vardagligt tal fortfarande staden som en referenspunkt för att förstå samhälleliga processer och utvecklingar utifrån städernas förtätning och diversitet.

Intresset för staden och kommunen som mötespunkt och motor för samhällelig utveckling är oförändrat stort och verkar växa. Institutet vill hävda städernas historia som central, en viktig aspekt i alla diskussioner om deras framtida utveckling.

Arkiv och tillgång till källmaterial

Forskning om städers och kommuners historia utgår för det mesta från ett arkiv. Det finns väldigt mycket spännande arkivmaterial som väntar på dig som forskare. Det är institutets uppgift att stödja denna forskning. Vi välkomnar därför alla forskare och inte minst studenter med sina ämnen, frågor och texter. En viktig ingång till källmaterial om städers och kommuners historia är Riksarkivets digitala forskarsal.

Sök i riksarkivets arkiv

Kurser om Stockholms historia

Institutet anordnar varje år två kvällskurser om Stockholms historia. Den första går alltid på vårterminen och bygger på föreläsningar och två exkursioner. Kursen tenteras genom två hemtentor. Den andra kursen går på höstterminen och bygger på seminarier och två exkursioner. Här ska studenter aktivt forska om Stockholms historia i form av en recension och en uppsats om ett eget ämne.

Kvällskurs i Stockholms historia, föreläsningskurs 15 hp, Stockholms universitet (SU)

Fortsättningskurs i Stockholms historia, seminariekurs 15 hp, läggs ut i SU:s kurskatalog varje vårtermin inför registreringen.

Masterkurser om Urbanhistoria före och efter 1800

Masterkursen (7,5 hp) om urbanisering och stadsutveckling före 1800 (I) syftar till att ge fördjupade kunskaper om ekonomiska, politiska, kulturgeografiska och bebyggelsehistoriska utvecklingslinjer i stadssamhällen – med fokus på Sverige och Norden, och med komparativa perspektiv på Europa och världen.

Masterkursen (7,5 hp) om urbanisering och stadsutveckling efter 1800 (II) syftar till att ge fördjupade kunskaper om ekonomiska, politiska, kulturgeografiska och bebyggelsehistoriska utvecklingslinjer i stadssamhällen med fokus på Sverige och Norden, och med komparativa perspektiv på Europa och världen.

Sök kurser och program, Stockholms universitet

Läs vidare

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor