Publicerad 7 mars 2024

Om Stads- och kommunhistoriska institutet

Stads- och kommunhistoriska institutet (SKHI) grundades 1919 och är ett av de äldsta i sitt slag i världen. Föreståndaren är alltid professor i stadshistoria vid Stockholms universitet. Verksamheten är därför nära knuten till Stockholms universitet och har sina lokaler på historiska institutionen.

Om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet och forskning

I filmen berättar Anders Knape, fd. ordförande vid Sveriges Kommuner och Regioner och Cecilia Brink, kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad, om varför de finansierar institutets unika verksamhet. De anser bland annat att kommuner och regioner har ett behov av att ”lära av gårdagen” för att ta med sig tidigare erfarenheter in i framtidens utmaningar.

Heiko Droste, professor i historia och föreståndare för SKHI, ger dig en inblick i institutets verksamhet och dess skärningspunkt mellan den akademiska världen och samhället. Du får också ta del av exempel på samarbete som sker mellan SKHI och kommuner.

Heiko berättar också kort om forskningen kring städer och kommuners utveckling och om hur de påverkas av staten. Sedan 1919 riktar institutet sitt ljus mot just städer i sin forskning och är en garant för att akademisk forskning bedrivs om städer och kommuner.

Filmens är 5 minuter och 23 sekunder lång. Filmen producerades 2019.

Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria

Institutet kom till 1919 på initiativ av personer inom näringsliv och dåvarande Svenska Stadsförbundet. 1968 blev institutet en del av Svenska Kommunförbundet, som numera är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Idag bidrar både SKR, Stockholms stad och Stockholms universitet på olika sätt ekonomiskt till institutets verksamhet.

Verksamheten är bred och främst inriktat på att skapa samarbeten inom akademien och med det omgivande samhället.

  • Institutet bedriver egen forskning,
  • samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade både nationellt som internationellt,
  • anordnar konferenser och workshops,
  • ger ut publikationer,
  • har ansvar för ortshistoria.se - ett historiskt uppslagsverk över svenska städer och orter.

Institutets föreståndare genom åren

Professor Nils Herlitz 1919 - 1927

Professor Nils Ahnlund 1927 - 1936

Professor Folke Lindberg 1936 - 1970

Professor Ingrid Hammarström 1970 - 1989

Professor Christer Winberg 1989 - 1990

Professor Lars Nilsson 1990 - 2015

Professor Heiko Droste är institutets nuvarande föreståndare sedan 2015.

Kort om institutets historia

Förberedelser för ett stadshistoriskt institut hade börjat i mars 1917 inom föregångaren till kommunförbundet, Svenska stadsförbundet. Initiativet låg främst hos dåvarande förste sekreteraren i Svenska stadsförbundet, sedermera borgarrådet och stadskollegieordföranden i Stockholm, Yngve Larsson.

Larsson ledde arbetet med finansieringen. Han samarbetade med historikerna Nils Ahnlund och Nils Herlitz. Ahnlund hade författat en promemoria som bland annat underströk vikten av att uppmärksamma det kommande 300-årsjubileéet av de av Gustav II Adolf inrättade stadsprivilegierna. Efter att en finansiering kunde säkerställas från bland andra K.A. Wallenberg och Pehr Swartz ägde det konstituerande mötet rum i Börshuset i Stockholm den 7 juni 1919.

Institutet sysselsatte till en början många historiker som inventerade det källmaterial om de äldsta städerna som är bevarade i synnerhet på Riksarkivet. En del av detta material gavs ut i tryck, merparten är tillgängligt på Riksarkivet i form av ett kartotek.

I synnerhet efter att institutet förlades till universitetet tillkom många doktorsavhandlingar. Utöver det har föreståndarna forskat om olika aspekter av Sveriges städers och tätorters historia.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor