Publicerad 8 maj 2024

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvårdssystemet till och med 2019, med utgångspunkt i sju tematiska avsnitt.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020

2020 års rapport fokuserar på att beskriva den situation som rådde innan pandemin. Innehållet kan därför ses som en utgångspunkt för de analyser som görs om pandemins effekter baserat på kommande data.

Vissa mått i rapporten, som avser regioners ekonomiska ställning samt personal- och arbetsgivarfrågor, finns enbart i webbtjänsten Kolada.

Verktyget Jämföraren i Kolada

Diagram och tablåer från rapporten

Bilderna är fria att använda för egna presentationer, med angivande av källa.

Rapportens alla diagram och tablåer (PDF) Pdf, 985 kB.

  • Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport. I den beskrivs läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata.
  • Den berör perspektiv såsom patienterfarenheter, tillgänglighet, patientsäkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning.
  • Syftet är att skapa en överblick och jämföra regioners resultat med varandra, i den tradition av öppna kvalitetsjämförelser som sedan länge är etablerad i Sverige. Detta är ett stöd för regionerna i deras ledning, styrning och verksamhetsutveckling, men bidrar också till transparens om sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Vården i siffror visar kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård

Vården i siffror visar över 800 olika indikatorer och uppdateras när nya data är tillgängliga.

Vården i siffror

Vården i siffror är regionernas gemensamma webbplats för löpande nationell publicering av data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Den är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och ger ett faktaunderlag för dialog och analys. Vården i siffror drivs och utvecklas av SKR, på uppdrag av regionerna i samverkan.

Här finns indikatorer och mått inom en rad olika områden. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mer beskrivande data om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs. De flesta indikatorerna kommer från de nationella kvalitetsregistren men även från andra källor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Westander
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.