Publicerad 5 april 2024

Statistik om samhällsbyggnad och infrastruktur

SKR samlar in och sammanställer regelbundet jämförelsetal inom fastighetsförvaltning, gatustatistik, planläggning, kollektivtrafik samt undersökningen Kritik på teknik.

Öppna jämförelser – Planläggning och tidsåtgång

Undersökningen behandlar delar av kommunernas arbete med detaljplanering, med fokus på planläggning av bostäder och tidsåtgång för detaljplanearbete. Uppdateras vartannat år.

Planläggning och tidsåtgång

Fastighetsstatistik regioner

SKR samlar in och sammanställer jämförelsetal inom fastighetsförvaltning från regioner. Bland annat redovisas nyckeltal för kostnader för drift, förvaltning, försäkringar, värme, fjärrkyla och el. Uppdateras årligen.

Fastighetsstatistik

Gatustatistik

Insamling och publicering av nyckeltal inom gatustatistik via Kolada. Gatustatistik gör det möjligt för verksamheterna att ta fram underlag för verksamhetsplanering, se hur verksamheten utvecklas över tid, jämföra sin verksamhet med andra kommuners verksamhet samt Identifiera målområden och förbättringsåtgärder i verksamheten. Uppdateras årligen.

Gatustatistik

Kritik på teknik

Redovisning av medborgarnas bedömningar av kommuners service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningen baseras på enkäter till medborgarna i respektive kommun, och genomförs vart tredje år.

Rapporten Kritik på teknik

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.