Publicerad 9 april 2024

Statistik om styrning och ledning

SKR redovisar diverse olika statistikuppgifter om styrning och ledning, till exempel om kommunernas kvalitet i korthet (KKIK), effektivitet, innovation kommunal revision och om köp av verksamhet.

Kommunernas kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK, redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Effektivitet och produktivitet i Kolada

Nyckeltalen återspeglar kvalitet, kostnader och volymer för kommuner respektive regioner. Det är de störta verksamhetsområdena som belyses vilket innebär utbildningsområdet samt stöd- och omsorgsområdet för kommuner och hälso- och sjukvården för regioner. Nyckeltalen är tänkta som ett stöd för att göra jämförelser och analyser för att utveckla den egna verksamheten.

Effektivitet och produktivitet

Kommunens service och bemötande

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. I servicemätningens första omgång våren 2022 deltog 63 kommuner. Mätningen är planerad att göras en gång per år.

Resultat servicemätning 2023

Kommunal revision

Vart fjärde år hämtar SKR in uppgifter genom enkäter till samtliga kommuner och regioner. Syftet är att presentera och analysera fakta om den revisionens förutsättningar, arbete och resultat.

Kommunal revision

Kommunal revisionsekonomi

Vart tredje eller vart fjärde år hämtar SKR in och analyserar uppgifter om samtliga kommuner och regioners revisionsekonomi.

Kommunal revisionsekonomi

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.