Publicerad 4 juni 2024

NIS-direktivet

NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är införlivad i svensk lagstiftning.

Vad innebär NIS?

NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner.

Berörda tjänster

Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en ansvarig tillsynsmyndighet. Tjänster inom kommuner och regioner kan beröras inom följande sektorer:

  • Energi
  • Transport
  • Hälso- och sjukvård
  • Dricksvatten
  • Digital infrastruktur.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinerar nationellt arbetet med tillsynsmyndigheterna.

Sektor Energi

Sektorn omfattar tjänster inom el, flytande drivmedel och bränslen samt gas. Tillsynsmyndighet är Statens energimyndighet.

Statens energimyndighet

Sektor Transport

Sektorn omfattar tjänster inom luft, järnväg, sjöfart och väg. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen

Sektor Hälso- och sjukvård

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Sektor Dricksvatten

Sektorn omfattar leverans och distribution av dricksvatten. Tillsynsmyndighet är Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket

Anmälan till tillsyn

Huvudman för berörda tjänster ska anmäla sig till respektive tillsynsmyndighet.

Incidentrapportering

Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB.

Metodstöd

MSB och SKR har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster.

Verktyget KLASSA för informationsklassning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.