Publicerad 24 augusti 2023

Praktiskt stöd inom digitalisering, olika verksamhetsområden

Digitalisering är en viktig del i utvecklingen av många verksamhetsområdena som SKR arbetar med, till exempel skola, social omsorg och hälsa och sjukvård.

Kultur och fritid

Det finns flera områden inom kultur och fritid som har behov av att digitaliseras. SKR prioriterar just nu ett boknings- och bidragssystem för att effektivisera kultur- och fritidsverksamheten och digitala bibliotek för att göra tidskrifter tillgängliga på distans.

Bibliotek och e-böcker

Skola och lärande i en digital värld

Det är inte längre en fråga om varför, utan om hur skolan ska använda sig av olika digitala verktyg. SKR arbetar på flera plan för att stötta skolhuvudmännen i den utvecklings- och förändringsresa som behövs för att på ett klokt, effektivt och ändamålsenligt sätt kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Alla skolans medarbetare är viktiga i det arbetet, även om ett särskilt ansvar vilar på skolans ledning.

Skolans digitalisering

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

E-hälsa

Digitalisering inom socialtjänst och omsorg

SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala omsorgen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande.

Digitalisering inom socialtjänsten

Automatisering, ekonomiskt bistånd

Digitalisering inom samhällsbyggnad

Digitalt tillgänglig information ställer krav på gemensamma principer för informationshantering. Inom samhällsbyggnadsområdet ansvarar Lantmäteriet och Boverket för att leda arbetet. Uppdraget genomförs i samverkan med SKR och Länsstyrelsen.

Mot en digital process för samhällsbyggnad

Geodata

Digitalisering av fastighetssektorn

Digital kompetens för ledare

En viktig utgångspunkt är att ledare i kommuner och regioner har en gemensam förståelse för begreppet digitalisering. SKR ger dig en introduktion som syftar till att göra det enklare för dig att förstå vad digitalisering är.

Digitalt kompetenslyft för ledare i kommuner och regioner

E-upphandling, e-handel

SKR, Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningar för en digital och standardiserad inköpsprocess i offentlig sektor.

SFTI, Single Face To Industri

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.