Publicerad 7 september 2023

Frågor och svar om bistånd till asylsökande

 • Har asylsökande rätt till ekonomiskt bistånd av kommunen?

  Asylsökande har som regel inte rätt till ekonomiskt bistånd av kommunen. Dessa personers behov av boende och ekonomiskt stöd ska huvudsakligen tillgodoses genom reglerna i lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Den som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt SoL för sådana förmåner som kan fås enligt LMA.

  Kommunen kan undantagsvis bli ansvarig för att utge ekonomiskt bistånd/stöd till asylsökande:

  • Barn som saknar uppehållstillstånd (till exempel asylsökande), inte vistas på Migrationsverkets anläggningsboende och bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd omfattas inte av LMA. Vårdnadshavaren har försörjningsansvaret för barnet. Kan barnets behov inte tillgodoses på annat sätt kan bistånd enligt SoL bli aktuellt.
  • Den som ansökt om uppehållstillstånd (inte asylsökande) och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas i landet under tiden som ansökan prövas har rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA, men stödet ska ges av vistelsekommunen. Det är något oklart vilka situationer som avses.
 • Vilket bistånd har asylsökande rätt till enligt LMA?

  Asylsökandes rätt till bistånd enligt LMA omfattar:

  • Logi på anläggningsboende – om man inte själv ordnar bostad.
  • Bostadsersättning – i mycket speciella fall.
  • Dagersättning – för sin dagliga livsföring, om man saknar egna medel.
  • Särskilt bidrag – för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov.
 • Kan asylsökande få någon form av bistånd enligt SoL?

  Sådant bistånd som asylsökande inte kan få enligt LMA kan bli aktuellt enligt SoL. Vilka insatser som kan komma ifråga är dock inte helt klart, exempelvis är det oklart vad som omfattas av logi-begreppet i LMA. I förarbetena nämns som exempel att kommunens ansvar för att undgå att barn far illa omfattar alla barn, även asylsökande.

  När det gäller till exempel hemtjänst och andra vårdinsatser är det inte helt klart om detta omfattas av Migrationsverkets eller kommunens ansvar. I avsaknad av vägledande rättspraxis tolkar SKR regelverket som att det är Migrationsverkets ansvar att ordna ett boende som är anpassat utifrån eventuella funktionsnedsättningar.

  SKR:s promemoria: Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Pdf, 154 kB.

 • När inträder kommunens ansvar enligt SoL efter uppehållstillstånd?

  Personer med uppehållstillstånd i Sverige har som regel rätt till bistånd enligt SoL på samma villkor som andra personer som är bosatta i landet. Detta förutsätter dock att personen inte längre omfattas av LMA.

  Rätten till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA upphör normalt när personen får uppehållstillstånd. Personer som vistas på anläggningsboende har rätt till bistånd enligt LMA efter att de fått uppehållstillstånd om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. Den som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.

 • Vad gäller för den som ansöker om nytt, förlängt uppehållstillstånd på grund av skydd?

  Den som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och ansöker om ett nytt tillstånd omfattas som regel inte av LMA om förlängningsansökan kommer in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet går ut i tid. Bistånd enligt SoL kan bli aktuellt för dessa personer.

  Tanken är att den som haft ett uppehållstillstånd ska kunna fortsätta att ta emot till exempel socialförsäkringsförmåner, studiestöd och etableringsersättning under tiden som förlängningsansökan handläggs.

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.