Publicerad 21 juni 2023

Etableringsinsatser, SFI

Etableringsinsatserna ska stödja nyanlända att så snabbt som möjligt komma in i arbets- och samhällslivet. Svenska för invandrare (sfi) är en obligatorisk del av etableringsplanen och en viktig insats för att ge grundläggande kunskaper i svenska.

Regler för etablering

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna att

  • fler bestämmelser tas in i förordning i stället för i lag
  • nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program (etableringsprogrammet)
  • etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan
  • ett proportionerligt åtgärdssystem införs, som inbegriper bland annat varning och avstängning
  • handläggningen av etableringsersättning flyttas till Försäkringskassan.

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, riksdagen

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Regeringskansliet

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, Regeringskansliet

SKR:s remissvar över DS 2016:35 (PDF) Pdf, 221 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.