Publicerad 23 maj 2024

Nyckeltal integration

SKR sammanställer statistik och nyckeltal på integrationsområdet. Syftet är att ge nationella, regionala och lokala aktörer, såväl politiker som tjänstemän, underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut.

Nyckeltalssamlingen belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att mäta kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Statistiken är indelad i sex områden:

  • Asyl- och flyktingmottagande
  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända
  • Etablering i arbete och studier
  • Demografi, flyttmönster och bostäder
  • Representation av utrikes födda.

Videon ger dig en introduktion till nyckeltalen på integrationsområdet.

Statistiken hämtas från flera offentliga källor och vissa nyckeltal tas fram av SKR. Med hjälp av nyckeltalen kan man skaffa sig en lägesbild i kommunen. Samtidigt ger de en möjlighet att göra jämförelser med situationen i andra kommuner och att följa utvecklingen över tid.

Integrationsstatistiken samlas i databasen Kolada. Nyckeltalen presenteras på kommunnivå och uppdateras årligen. Du hittar enklast statistiken i Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Gå gärna in och titta på din kommun!

Kolada

Instruktionsfilmen visar hur du kan hitta, använda och jämföra nyckeltalen i Kolada.

SKR har tidigare publicerat en användarguide till nyckeltalssamlingen. Där ges exempel på hur statistiken kan tolkas och användas. Det finns också beskrivningar av hur kommuner har arbetat framgångsrikt med frågor som rör integration.

Användarguide om Nyckeltal med integration i fokus

Publikationer

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.