Publicerad 14 juni 2022

Boende och bosättning för asylsökande och nyanlända

Både kommunerna och staten har ansvar för att ordna boenden till människor som sökt sig till Sverige på flykt från andra länder.

Ansvaret ser olika ut beroende på om det handlar om personer som söker asyl, personer som fått tillstånd att stanna i Sverige eller ensamkommande barn och unga.

Boenden för asylsökande

Personer som söker asyl i Sverige bor antingen i ett anläggningsboende (abo) eller så ordnar de sitt eget boende (ebo) – ofta hos släkt och vänner. Anläggningsboende kan vara vanliga lägenheter hos privata och kommunala hyresvärdar. Ofta delar flera hushåll på en lägenhet. Migrationsverket upphandlar också tillfälliga anläggningsboenden (abt). Det kan till exempel handla om vandrarhem och stugbyar.

Boenden i kommunernas flyktingmottagande

När en person har sökt asyl i Sverige och fått det, då har han eller hon rätt att bosätta sig i en kommun. Det vanligaste är att personer som fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand. Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen anvisar kommuner att ta emot och ordna boenden åt de personer som behöver hjälp med det.

Kvotflyktingar och personer som får uppehållstillstånd i Sverige av anknytningsskäl till asylsökande som fått asyl ingår också i kommunernas flyktingmottagande. De bosätter sig i den kommun där den anhöriga bor. I vissa fall behöver kommunerna bistå med boende till familjerna om de inte kan ordna det på egen hand.

Boende för ensamkommande barn

Barn och unga som kommer till Sverige ensamma erbjuds ett tillfälligt boende i den kommun där de ger sig till känna för en myndighet. Kommunen ordnar boendet och kallas i detta läge för ankomstkommun. Efter att barnet har ansökt om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ta över det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg. Denna kommun kallas för anvisningskommun.

Det finns olika boenden för ensamkommande barn och unga. Vanligt är att kommuner ordnar platser på så kallade HVB-hem (hem för vård och boende). Barnen kan också bo i familjehem. Ibland är familjehemmet hos en släktning eller närstående. Kommunen tar ställning till om boendet är lämpligt för barnet.

Hem för vård eller boende (HVB)

Stödboende - placeringsform för barn och unga 16-20 år

Familjehemsvård

Framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget – tips och råd

Sedan november 2016 har SKR redovisat en rad exempel på hur kommuner arbetar med uppdraget att ordna bostäder till nyanlända. I denna tips och råd-lista (nedan) har ett antal framgångsfaktorer i kommunernas arbete samlats som baseras på erfarenheter från de senaste åren.

Tips och råd

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.