Publicerad 17 juni 2024

RIPS – Historik

Sedan 1964 har pensionsskulden värderats enligt metoder som rekommenderats av SKR, och dess företrädare.

P-finken

Sedan 1964 har kommunernas och landstingens (regionernas) pensionsåtaganden enligt gällande kollektivavtal värderats enligt de beräkningsmetoder som pensionsfinansieringskommittén lagt fast i den så kallade P-finken. De har kommit åren 1973, 1979, 1985 och 2000.

RIPS 07

Med anledning av tillkomsten av pensionsavtalet KAP-KL 2006 lät SKR (då SKL) göra en översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningarna. Särskilt angeläget var att göra de tekniska beräkningsförutsättningarna tydligare, eftersom det hade tillkommit nya pensionsbolag/administratörer på marknaden (för närvarande finns KPA och Skandikon). Dessutom togs en ny räntemodell fram, anpassad till sektorns behov av stabilitet.

Resultatet finns i skriften ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07”. Den går ej att beställa men finns här tillgänglig elektroniskt:

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07 (PDF) Pdf, 582 kB.

RIPS 17

Riktlinjerna finns i skriften RIPS 17, som även innehåller en allmän beskrivning av området, räkneexempel och en bilaga med riktlinjer för beräkning av pensionsskuld för förtroendevaldas pensioner.

RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Utvärdering

Efter nästan tio år gjordes en utvärdering av RIPS 07 under åren 2015–2016.

Översyn av RIPS 07 (PDF) Pdf, 843 kB.

Förslaget sändes ut på remiss i april 2016.

Sammanställning av remissvaren (PDF) Pdf, 79 kB.

Den 10 juni 2016 fattade SKL:s styrelse följande beslut:

  • Den indikatormodell som används som underlag för beslut om diskonteringsräntor ersattes av en real modell.
  • Den räntemodell som tidigare varit tredelad reducerades till en tvådelad. Detta berörde endast så kallade livräntor enligt PA-KL före 65 års ålder, vilka numera utgör en marginell del av den totala pensionsskulden.
  • Det ska finnas ett golv för den reala diskonteringsräntan så att den inte kan understiga noll procent.
  • Riktlinjer för beräkning av förtroendevaldas pensionsskulder ska beskrivas i en bilaga till RIPS.

RIPS-översynen – sammanfattning till styrelsen (PDF) Pdf, 19 kB.

Cirkulär 16:36, kommuner (PDF)

RIPS 19

Förändringar i den kommunala redovisningslagen 2019 innebar att det var nödvändigt med en anpassning av RIPS-regelverket. Den så kallade indikatormodellen togs bort eftersom ett årligt beslut om räntan behöver fattas. Dessutom beslutade SKR:s styrelse att diskonteringsräntan i RIPS ska bygga på en långsiktigt real ränta samtidigt som särskild hänsyn ska tas till den kommunala sektorns särart.

En mer detaljerad beskrivning finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 19:31 (kommuner)

I denna skrift finns de riktlinjer som skulle tillämpas 2019:

RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

RIPS 21

Ett nytt livslängdsantagande infördes 2021 genom beslut i SKR:s styrelse 23 april. Det nya antagandet bygger på data för kommunsektorns egna anställdas dödlighet och inkomster. Vid skattning av dödlighetsparametrar har också en annan metod tillämpats, så kallad ekonomisk dödlighet, vilken beaktar skillnader i dödlighet för anställda i olika inkomstskikt. Det nya livslängdsantagandet medförde en skuldökning, främst beroende på männens ökade livslängd.

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.