Publicerad 4 juni 2021

Marknaden, lönestruktur

Lönen är en sammanvägning av tre delar: arbetets värde, individens prestation samt marknadens värdering av motsvarande arbete. Det här steget i arbetet handlar om att definiera vad marknaden är.

Vad är egentligen marknaden?

För att definiera vad marknaden är krävs en omvärldsanalys som kan bygga på följande frågor:

 • Hur ser lönen för unga nyanställda ut i förhållande till redan anställd personal? (I Lönlänken, titta i fliken lönestruktur och diagrammet nya/redan anställda med filtervalet unga nyanställda)
  - Ser det olika ut för olika arbeten?
  - Ser det olika ut för nyanställda män respektive nyanställda kvinnor? (Titta på diagrammet uppdelat på män/kvinnor i Lönelänken)
 • Vilka andra arbetsgivare konkurrerar om arbetskraften?
 • Vilka grupper har en hög personalomsättning?
 • Beror denna personalomsättning på lön, eller finns det andra faktorer som bidrar till en hög personalomsättning?
 • Från vilken sektor rekryterar arbetsgivaren nya arbetstagare?
 • Hur förhåller sig kommunens/regionens egna löner till andra kommuners/regioners löner i närområdet? (titta i applikationen Lönelänken jämförelser)

Vad vill vi förändra?

Diskutera och analysera vilket inflytande omvärlden och den eventuella marknaden har utifrån den genomförda omvärldsanalysen.

Hur påverkar marknaden de lönerelationer som finns idag? Hur har marknaden påverkat lönerelationerna tidigare? Har det framkommit information som tyder på att visa grupper kommer att bli svårare att behålla och rekrytera i framtiden?

 • Krävs det att vissa arbetens lönebild justeras för att det i framtiden ska vara möjligt att rekrytera personal till dessa arbeten?
 • Har utbudet av arbetskraft förändrats de senaste fem åren? Om utbudet på arbetskraft har ökat, har även dessa gruppers lönebild förändrats? (Jämför till exempel IT-personal idag och tidigare)
 • Påverkas personalomsättningen av en förändrad löneutveckling för arbetstagare?

Summera och dokumentera diskussionen och analysen, för att i steg nio använda detta som en del av underlaget för att ta ställning till en framtida lönestruktur.

I och med att omvärldsanalysen är avslutad, har lönens tre olika delar diskuterats och analyserats. Nästa steg i processen är att väga samman dessa tre diskussioner och ställningstaganden för att nå fram till en önskvärd lönestruktur.

Framtida Lönestruktur

Det arbete som hittills har gjorts, har haft sin utgångspunkt i lönens tre olika delar. För att avsluta arbetet krävs en helhetsbedömning där de enskilda delarna ska sammanfogas till en helhet.

I varje del har arbetsgivaren tagit ställning till vilka förändringar som ses som önskvärda. Dessa ställningstaganden ska nu resultera i ett sammantaget ställningstagande om hur den framtida lönestrukturen ska se ut. Det innebär att vissa ställningstaganden kan påverkas av den sammantagna bedömningen.

Förslag på frågor att diskutera

 • Finns det något eller några ställningstaganden som är viktigare att prioritera än andra?
 • De ställningstaganden som har gjorts, har de resulterat i att några/vissa av arbetsgivarens policydokument kräver förändringar?
 • Har aktuell lagstiftning beaktats, till exempel diskrimineringslagen?
 • Om något eller några typyrkens lönespridning behöver öka, kräver det att andra typyrkens löner förändras? (jämför till exempel undersköterska - sjuksköterska).
 • Behöver lönebilden justeras med hänsyn till rekryteringsperspektivet?
 • Inom vilken tidsram ska eventuella förändringar genomföras?

I fliken tidsserier i Lönelänken kan ni kommande år utvärdera om strukturen rör sig mot era satta mål. Det kan dels göras genom att se hur medellönerna för flera yrken förändras över tid. Dels kan det göras genom att titta på tidsserier över lönerelationer där kvoten mellan två yrken kan följas under flera år.

Innan arbetet avslutas

Innan ni är klara kan det vara lämpligt att fundera på:

 • Ta ställning till om övriga arbeten hos arbetsgivaren ska hanteras på ett likartat sätt.
 • Hur ska den processen bedrivas?
 • Vilka ska delta i det arbetet?

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.