Publicerad 12 oktober 2021

Individen, lönestruktur

Lönen är en sammanvägning av tre delar: arbetets värde, individens prestation samt marknadens värdering av motsvarande arbete. Det här steget i arbetet handlar om individens prestation.

Vilka är våra värderingar?

Börja med att diskutera vad det är som ger individen löneutveckling i ett arbete.

Individuell och differentierad lönesättning handlar inte bara om lön utan lika mycket om vikten av att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål och följer upp resultat. Lön och måluppfyllelse blir i processen en spegling av varandra. Därför är det viktigt att varje medarbetare får kännedom om målen för verksamheten och vet vad som ska åstadkommas.

En individuell och differentierad lönesättning förutsätter en kontinuerlig dialog mellan lönesättande chef och medarbetare och den dialogen måste fungera för att lönesättningen ska få legitimitet och acceptans.

Medarbetarna måste veta vad som förväntas av dem och vilka kriterier lönesättningen utgår ifrån. Att arbeta med detta är inget mål i sig utan ett sätt att nå målen för verksamheten. Lönesättningen är tänkt att användas som ett medel för att stimulera till goda resultat.

Riktlinjer i lönepolitiken

I lönepolitiken finns de riktlinjer som styr löneutvecklingen över tid.

 • Är alla överens om vad riktlinjerna innebär?
 • Är riktlinjerna kända och diskuterade i verksamheten?
 • Är lönepolitiken heltäckande?
 • Utgå i diskussionen från arbetsgivarens lönepolitik och diskutera:
 • Vad är det som styr lönespridningen inom ett arbete?
 • Vilken koppling finns mellan att verksamheter når målen och individens möjlighet till löneutveckling över tid?
 • Diskutera vilka principer som ska råda gällande lönespridning och individens möjlighet till löneutveckling.

Vad säger statistiken i Lönelänken?

Titta på i fliken lönestruktur och diagrammet yrke sorterat efter högsta lönen. Diskutera om nuvarande lönerelationer speglar de värderingar som råder.

Precis som den lägsta lönen kan vara mått på hur arbetsgivaren värderar arbetet, så kan den högsta lönen vara ett mått på vad arbetsgivaren är beredd att betala för en toppresterande arbetstagare. Spannet mellan den lägsta och den högsta lönen är också ett uttryck för vilken löneutveckling som kan ges till en individ i samma arbete över tid.

Förslag på frågor att diskutera

 • Finns det behov av att förändra lönespridningen?
 • Hur stor ska lönespridningen vara inom olika typyrken?
 • Jämför till exempel högsta lönen för kurator med högsta lönen för ingenjörer. Finns det skillnader mellan de två grupperna? Diskutera vad dessa skillnader beror på.
 • Jämför till exempel högsta lönen för undersköterska med högsta lönen för vaktmästare. Finns det skillnader mellan de två grupperna? Diskutera vad dessa skillnader beror på.
 • Finns det andra arbeten som är intressanta att diskutera utifrån?

Titta också i fliken tidsserier diagrammet löneutveckling fördelning. Diagrammet visar hur löneökningar har fördelats de senaste åren mellan olika yrken.

Förslag på frågor att diskutera

 • Fördelar arbetsgivaren löneökningar olika för olika grupper?

Gör nya val och diskutera följande frågeställningar

 • Jämför till exempel löneökningar för kurator och sjuksköterskor.
 • Jämför till exempel löneökningar för undersköterskor och vaktmästare.
 • Om löneökningarna ser olika ut, diskutera vad dessa skillnader beror på.
 • Jämför samma grupper i två tidsperioder. Har löneökningar fördelats på samma sätt över tid?

Vad vill vi förändra?

Det kan finnas en skillnad mellan arbetsgivarens lönepolitiska värderingar och den lönespridning som finns samt hur löneökningar fördelas.

Dokumentera dessa skillnader och analysera vad skillnaderna kan beror på. Diskutera också:

 • Finns det ett behov av att förändra olika arbetens högsta respektive lägsta löner?
 • Är nuvarande fördelning av löneökningar en metod att nå fram till en önskvärd lönestruktur?

Summera och dokumentera diskussionen och analysen, för att i steg nio använda detta som en del av underlaget för att ta ställning till en framtida lönestruktur.

I och med detta arbete är nu den del av lönen som hänför sig till individens påverkan avklarad och nästa steg är att arbeta med vilket inflytande marknaden har.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.