Publicerad 17 juli 2024

Personal- och kompetensförsörjning

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

Det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner kommande tio år. Totalt sett behöver det anställas omkring 410 000 personer på grund av befolkningsutvecklingen och för att ersätta pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras. Det visar SKR:s personalprognos.

Läs SKR:s personalprognos

Demografin utmanar

Antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031, vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent under samma period. Även hälso-och sjukvården behöver öka påtagligt. Antalet barn och unga upp till 15 år beräknas minska fram till 2031, vilket gör att behoven av lärare inom förskola och grundskola totalt sett ser ut att minska.

Rekryteringsbehoven är och har dock varit besvärligt under en lång tid inom förskola och skola. Det beror dels på att många lärare går i pension, dels på att tillgången på lärare varierar kraftigt över landet. Inom gymnasieskola ökar behoven av lärare eftersom barn mellan 16 och 19 år kommer att öka.

Ökningen av sysselsatta räcker inte

Utmaningen består i att samtidigt som behoven av personal till välfärden växer, så ökar personer i arbetsför ålder endast med fyra procent under samma period. Ökningen av antalet sysselsatta är dessutom betydligt lägre än ökningen i arbetsför ålder. Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden är stenhård och många branscher efterfrågar personal.

Utveckla befintliga medarbetare

Förutsättningarna varierar dessutom över landet; i sex av tio kommuner minskar till och med de i arbetsför ålder samtidigt som behoven av välfärd ökar. Även om det finns en potential i att öka arbetskraften, så kommer det inte räcka. Den största potentialen finns istället i det kommuner och regioner själva kan göra. Genom att fortsätta förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

SKR har tagit fram nio strategier som stöd i arbetet med kompetensförsörjning. Kommuner och regioner gör redan mycket inom ramarna för strategierna och det finns en stor potential framåt.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Avsiktsförklaring om kompetensförsörjning

De fackliga organisationerna, SKR och Sobona bedriver ett gemensamt arbetet med välfärdens kompetensförsörjning. Arbetet stärktes med en överenskommelse i avtalsrörelsen 2024; Avsiktsförklaring om kompetensförsörjning av välfärden.

Avsiktsförklaringen som parterna tagit fram kan vara en utgångspunkt i det lokala partsarbetet med kompetensförsörjning.

Avsiktsförklaring om kompetensförsörjning av välfärden (PDF) Pdf, 87 kB.

Se befolkningsframskrivningen för din kommun/region

I Kolada kan du själv se hur befolkningsframskrivningen för olika åldersgrupper ser ut i din och andra kommuner/regioner de kommande tio åren.

Framskrivning förväntad andel invånare, Kolada

SKR har också med data från SCB, tagit fram ett visualiseringsverktyg som visar hur demografin i Sverige från 2024-2033. Verktyget visar demografiförändringar från uppdelat på landets 290 kommuner.

Visualisering av SCB:s befolkningsframskrivning fördelning per kommun

Personalstatistik i kommuner och regioner

Personal i välfärden är en årlig rapport som redovisar den senaste personalstatistiken. Den innehållet fakta om hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna.

Personalen i välfärden 2023

I SKR:s visualiseringsverktyg Personalen i välfärden finns uppgifter om bland annat antal anställda, anställningsform, personalrörlighet och heltid per personalgrupp över tid.

SKR:s visualiseringsverktyg Personalen i välfärden

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • BODIL UMEGÅRD
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.