Publicerad 16 augusti 2023

Lönestruktur

Att dela upp ett stort arbete i flera tydliga steg ger överblick och underlättar arbetet. Här ger vi vägledning i processen för att nå fram till en önskad lönestruktur. Arbetsgången är uppdelad i nio steg.

Arbetsgången bygger på att lönen består av tre olika delar och att varje del behöver hanteras självständigt. De tre olika delarna vägs sedan samman för att ge en helhet.

Innan du börjar

De texter som redovisas i metoden riktar sig till den som ska driva arbetet. Innan arbetet kan ta sin början är det viktigt att ta ställning till hur processen ska bedrivas. Åtminstone följande frågor behöver besvaras:

 • Vilka ska delta i diskussion och analysarbete?
 • I vilket skede av processen ska de förtroendevalda in?
 • Vilka av de förtroendevalda ska vara delaktiga?
 • När och på vilket sätt ska de fackliga organisationerna delta?
 • I vilka grupperingar ska diskussionerna föras?
 • Hur ska processen fram till beslut dokumenteras?
 • Hur kan sedan arbetsgivarens ställningstaganden föras ut i de olika verksamheterna?
 • Hur ser tidplanen ut för arbetet?

Vad är SKL förval?

I Lönelänken finns en knapp för SKL förval. Knappen genererar ett val av några typyrken som är tänkta att fungera som exempel på olika arbeten. Typyrkena är valda för att representera hela arbetsgivarens verksamhet. Det finns typyrken som symboliserar kvinnodominerad verksamhet kontra manligt dominerad verksamhet, olika nivåer i organisationen samt olika typyrkens utbildningskrav, till exempel gymnasieutbildning kontra högskoleutbildning.

De lönerelationer som finns inom och mellan olika typyrken är beroende av en mängd historiska faktorer. I vissa fall har de värderingar som låg till grund för dessa faktorer förändrats, utan att lönerelationerna för den skull har förändrats.

I andra fall har kraven på arbetet förändrats, utan att lönerelationerna har förändrats. Varken värderingar eller de faktorer som ligger till grund för värderingar är statiska. Det innebär att dessa frågor kräver en kontinuerlig diskussion och analys i ledningsfunktionen eller motsvarande forum.

Slutligen

Att arbeta med lönepolitiken förutsätter diskussioner och att förtroendevalda samt chefstjänstemän tar ställning till hur den framtida lönestrukturen ska se ut.

För att det ska kunna ske rent praktiskt krävs en tydlighet i vem som ska vara delaktig i diskussionerna och på vilket sätt dessa diskussioner och ställningstaganden ska dokumenteras. När detta är tydligt, kan arbetet påbörjas.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.