Publicerad 24 oktober 2023

Sektorn i siffror

Diagram och beskrivningar av fördelning av kommuners och regioners kostnader och intäkter för år 2022. Tabellverk med exakta belopp.

Kommunernas kärnuppgifter skola, vård och omsorg utgör en betydande del, 80 procent, av den totala kostnaden. Regionernas kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör en betydande del, 88 procent, av den totala kostnaden.

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för regionerna. Sektorn har små möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker, eftersom mycket regleras genom lag.

Kommunernas kostnader, fördelning

Fördelning av kommunernas kostnader för verksamheten 2022

773 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av kommunernas kostnader. Fördelningen avser 773 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Kommunernas kostnader per verksamhet 2022, procent

Verksamhet

%

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

14

Grundskola

18

Gymnasieskola

6

Övrig utbildning

4

Äldreomsorg

19

Funktionshindrade

11

Ekonomiskt bistånd

2

Individ- och familjeomsorg (exkl ek.bistånd)

5

Affärsverksamhet

4

Kultur o fritid

5

Infrastruktur o skydd

8

Övrigt

4

Fördelning av kommunernas kostnader på kostnadsslag 2022

773 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av kommunernas kostnader på kostnadsslag. Fördelningen avser 773 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.


Kommunernas kostnader per kostnadsslag 2022, procent

Kostnadsslag

%

Personal

54,59

Externa varor

6,08

Köp av verksamhet

17,57

Övriga tjänster

8,46

Bidrag och transfereringar

3,87

Externa lokalhyror

4,29

Kalkylerade kapitalkostnader

5,13

Kommunernas intäkter, fördelning

Skatteintäkter och avgifter finansierar cirka 72 procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för kommunerna i form av ett obundet tillskott. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheten 2022

819 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar kommunernas fördelning på typ av intäkter. Fördelningen avser 819 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Kommunernas intäkter 2022, procent

Intäkter

%

Skatteintäkter

66,87

Generella statsbidrag

16,24

Specialdestinerat statsbidrag

5,06

Taxor och avgifter

5,09

Försäljning av verksamhet och entrep

0,60

Hyror och arrenden

2,78

Övriga intäkter

3,37

Regionernas kostnader, fördelning

Regionernas kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör en betydande del, 88 procent, av den totala kostnaden.

Fördelning av regionernas kostnader för verksamheten 2022

430 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av regionernas kostnader. Fördelningen avser 430 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Regionernas kostnader per verksamhet 2022, procent

Verksamhet

%

Primärvård

16,36

Specialiserad somatisk vård

46,20

Specialiserad psykiatrisk vård

7,27

Tandvård

2,61

Övrig hälso- och sjukvård

8,08

Läkemedel (öppen)

7,00

Regional utveckling

2,59

Politisk verksamhet

0,43

Trafik och infrastruktur

9,46

Fördelning av regionernas kostnader på kostnadsslag 2022

430 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av regionernas kostnader på kostnadsslag .Fördelningen avser 430 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Regionernas kostnader per kostnadsslag 2022, procent

Kostnadsslag

%

Personalkostnad

42,70

Externa varor

16,41

Köp av verksamhet

17,13

Övriga tjänster

10,13

Bidrag o transfereringar

7,18

Lokal- och fastighetskostnader

2,56

Nedskrivning med mera

3,90

Regionernas intäkter, fördelning

Skatteintäkter och avgifter finansierar 69 procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för regionerna utgör bidraget för läkemedelsförmånen en stor del. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av regionernas intäkter för verksamheten 2022

460 miljarder kronor

Crkeldiagram som visar regionernas fördelning på typ av intäkter. Fördelningen avser 460 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Regionernas intäkter 2022, procent

Intäkter

%

Skatteintäkter

66,57

Generella statsbidrag

9,52

Bidrag för läkemedelreformen

7,32

Specialdestinerat statsbidrag

8,98

Taxor och avgifter

2,73

Övriga intäkter

4,88

Tabellverk med sektorns samlade kostnader och intäkter

Tabellverket innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och regioners resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror: resultat, kostnader och statsbidrag, juni 2023 (Excel) Excel, 54 kB.

I tabellverket finns sju flikar med följande tabeller:

 1. Medelskattesats, antal sysselsatta, volymutveckling, demografiskt tryck 2022–2026
 2. Sammantagen resultaträkning 2022–2026
  Kommunernas resultaträkning 2022–2026
  Regionernas resultaträkning 2022–2026
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas kostnader per slag 2017–2022
  Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas intäkter per slag 2017–2022
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2017–2022
  Kommunernas kostnader per slag 2017–2022
  Kommunernas intäkter per slag 2017–2022
 5. Landstingens/regionernas kostnader per verksamhet 2017–2022
  Landstingens/regionernas kostnader per slag 2017–2022
  Landstingens/regionernas intäkter per slag 2017–2022
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2017–2022
  Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens/regionernas skattefinansierade verksamhet 2017–2022
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2016–2023
  Utveckling av landstingens/regionernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2016–2023

Informationsansvarig

 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.