Publicerad 26 februari 2024
Nyhet

Konjunkturen vänder upp nästa år

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas, med en ökad arbetslöshet som följd. Det ger en mycket svag ökning av skatteunderlaget under 2024. Det visar SKR:s senaste skatteprognos.

Webbsändning 27 februari kl 10: Ekonomiska läget och kommunala skatteunderlaget
Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

Efter tre starka år väntas skatteunderlagstillväxten bromsa in rejält i år. Bilden från föregående prognos står sig därmed. I SKR:s nya prognos justeras skatteunderlaget 2024 upp jämfört med decemberprognosen, men endast marginellt. Samtidigt leder oväntat svaga månadsutfall för lönesumman i slutet av förra året till en viss nedjustering av skatteunderlaget 2023.

Om vi lägger till de stora prisuppgångarna ser man att köpkraften för kommuner och regioner i år urholkas kraftigt, vilket blir för andra året i rad. I fjol minskade skatteunderlaget i reala termer med 1,5 procent och det beräknas minska lika mycket i år. En markant återhämtning beräknas dock ske 2025 då skatteunderlaget ser ut att stärkas rejält i reala termer.

– En så här svag ökning av skatteunderlaget har vi inte sett sedan 2010, om vi bortser från pandemiåret 2020. 2024 beräknas bli det andra året i rad då skatteunderlaget i reala termer faktiskt minskar. Det är en närmast unikt svag utveckling vi ser, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Återhämtningen tar fart nästa år

Mycket talar för att inflationen i Sverige och omvärlden är på väg nedåt. Till sommaren väntas den ha legat på betryggande låga nivåer tillräckligt länge för att centralbankerna ska börja sänka styrräntorna. Trots lägre inflation och räntor beräknas den globala tillväxten bli svag 2024. Inledningsvis i år fortsätter svensk BNP den sidledes trend som präglat 2023. Under senare delen av 2024 ser vi en gradvis starkare återhämtning, med anledning av ränte- och inflationsnedgången. Men tillväxten blir sammantaget blygsam i år. Först 2025 väntas hög BNP-tillväxt.

– Vi känner oss säkra på att inflationen fortsätter ner men det kommer att ta flera år innan att hushållen återhämtat de senaste årens förlorade köpkraft, säger Annika Wallenskog.

Ljusning under 2025

Bilden av svensk ekonomi är tudelad. Hushållens konsumtion backade 2023 och bostadsbyggandet föll kraftigt. Samtidigt steg övriga investeringar i näringsliv och offentlig sektor oväntat mycket. Det är en utveckling som antas bestå även i år, trots lågkonjunkturen. Hushållens konsumtion väntas dock vända upp i år.

Den räntekänsliga svenska ekonomin har hittills drabbats snabbare och mer än omvärlden av det högre ränteläget. Att svensk BNP har minskat mer än BNP i många andra ekonomier vittnar om det. Men när räntorna i år vänder ner kommer svensk konjunktur också att stärkas snabbare än i andra länder. Med en viss fördröjning kan vi se en ljusning på arbetsmarknaden 2025 med åter stigande sysselsättning 2025. Arbetslösheten väntas dock vända ner först 2026.

Fakta

Syftet med skatteunderlagsprognoserna är att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna kommer att utvecklas som grund för budgeten, och även hur de slutligen blir. Publiceringarnas årscykel påverkas av flera faktorer, bland annat regeringens fastställande av uppräkningsfaktorer och Skatteverkets beskattningsutfall.

Läs vidare

Sakkunnig

Patrik Jonasson
Ekonom

Åsa Högberg
Ekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.