Publicerad 10 april 2024

Arbeta med friskfaktorer

Bra arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid är avgörande faktorer i valet av arbetsgivare. Arbetsmiljöarbete är därför ett viktigt sätt att säkra kompetensförsörjningen. För att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser behöver kommuner och regioner arbeta med friskfaktorer.

Arbeta systematiskt och långsiktigt

Friskfaktorer handlar om de förutsättningar som gör att medarbetare mår bra och presterar på arbetet. Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. Att arbeta enligt friskfaktorerna är också utvecklande för verksamheten. Arbetsplatser som systematiskt och långsiktigt arbetar med friskfaktorer förbättrar arbetsmiljön och minskar sjukfrånvaron.

Åtta friskfaktorer att arbeta utifrån

 1. Rättvis och transparent organisation
 2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. Delaktighet och inflytande
 4. Kommunikation och återkoppling
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Suntarbetsliv har tagit fram några framgångsfaktorer i arbetet med friskfaktorer.

 • Högsta ledningen har en uttalad vilja och ambition att organisationen ska arbeta med friskfaktorer
 • En eller flera personer har mandat att driva och samordna arbetet på både strategisk och operativ nivå
 • Arbetet sker aktivt i samverkan på alla nivåer

Suntarbetsliv

Ta hjälp av forskning, stöd och verktyg

Suntarbetsliv erbjuder verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och gällande regelverk på arbetsmiljöområdet. Där finns också reportage och lärande exempel. Suntarbetsliv vänder sig till chefer, HR och skyddsombud i kommuner och regioner. Alla stöd och verktyg är kostnadsfria.

Kom igång med friskfaktorer- ett verktyg, Suntarbetsliv

Studiofriskfaktor, Suntarbetsliv

Afa försäkring erbjuder kunskap, stöd och verktyg för arbetsmiljöarbetet. SKR/Sobona och de fackliga organisationerna i samverkan stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa via Afa Försäkring. Ökad kunskap som kommer till praktisk nytta bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet.

Afa försäkring

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd som omfattas av sjukförsäkringen AGS- KL och få upp till halva kostnaden betald för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Om rehabiliteringsstödet, Afa försäkring

Arbeta med samverkan, dialog och inflytande

Arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan. SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har slutit ett centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö. Genom att teckna ett samverkansavtal kommer parterna överens om hur delaktighet och inflytande ska ske mellan chef, medarbetare, fackligt förtroendevalda och skyddsombud för att tillsammans utveckla verksamhet och arbetsmiljö. En väl fungerande samverkan bygger på tydlig information och återkoppling. Samverkanskulturen kännetecknas av en öppen, lyhörd och tillåtande dialog med en känsla av tillit och rättvisa.

Det finns med andra ord ett starkt samband mellan samverkansavtal och friskfaktorer. Med samverkansavtalet som grund stärks arbetet med friskfaktorer.

Samverkansavtal

Guide till lokalt samverkansavtal

Delaktighet och inflytande, Suntarbetsliv

Förebygg sjukfrånvaro

SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro. Genom ett riskorienterat arbetssätt ökar organisationens förmåga att fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro.

Riskorienterade arbetssätt, Uppdrag Psykisk Hälsa

Så har Region Halland och Botkyrka arbetat med ett riskorienterat arbetssätt för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Riskorienterat arbetssätt så funkar det, Suntarbetsliv

Fakta: Sjukfrånvaron påverkar kompetensförsörjningen

Den långa sjukfrånvaron (mer än 30 dagar) motsvarar 32 700 årsarbetare.

 • 25 200 årsarbetare så mycket motsvarar den långa sjukfrånvaron i kommuner
 • 7 900 årsarbetare så mycket motsvarar den långa sjukfrånvaron i regioner år 2022.

I välfärden behöver även en stor del av den korta sjukfrånvaron ersättas med vikarier, vilket ytterligare påverkar kompetensutmaningen.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro

SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram syftar till att öka jämställdheten i kommuner och regioner och handlar bland annat om arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Rapport: En jämställd arbetsgivarpolitik

Informationsansvarig

 • Kristina Folkesson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.