Publicerad 8 mars 2023

Anställningsformer

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningen tills vidare om inte annat avtalats. Anställningen kan bara avbrytas om arbetstagaren själv säger upp sig eller blir uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren. Formerna för detta regleras i huvudsak i lag och kollektivavtal.

Tillsvidareanställning

Huvudregeln enligt LAS är att en anställning gäller tills vidare om inte något annat överenskommits med den anställde.

Tidsbegränsad anställning

Arbetsgivare och arbetstagare får komma överens om anställning för begränsad tid under vissa förutsättningar, det finns flera olika exempel på tidsbegränsade anställningar.

Särskild visstidsanställning

Arbetsgivaren behöver inte ange något särskilt skäl för denna typ av anställning på viss tid. Efter mer än 12 månader i särskild visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Vikariat

Med vikariat menas dels så kallat egentligt vikariat, då arbetstagare anställs för att arbeta i någon annans ställe, dels då någon tillfälligt uppehåller anställningen i väntan på att ordinarie innehavare utsetts eller tillträtt anställningen.

Vikariat kan också avse att ersätta flera personer, till exempel ett sommarvikariat. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) övergår ett vikariat i en tillsvidareanställning efter mer än 2 år under en femårsperiod. Enligt Allmänna bestämmelser (AB) övergår ett vikariat i en tillsvidareanställning efter mer än 18 månader under en femårsperiod.

Säsongsarbete

Säsongarbete avser sådant arbete som av olika skäl endast bedrivs under en viss tid på året.

Arbetstagare som fyllt 69 år

För en arbetstagare som har fyllt 69 år övergår inte en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning, däremot kan en person naturligtvis vara tillsvidareanställd när han/hon fyller 69 år. Personens anställning fortsätter då att gälla tillsvidare. För uppsägning av en person som fyllt 69 krävs inte sakliga skäl.

Provanställning

Förutsatt att prövobehov föreligger kan avtal träffas om provanställning för sammanlagt 6 månader i enlighet med AB. Om arbetsgivaren inte önskar att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning måste arbetstagaren underrättas om det senast den sista dagen av provanställningen.

Arbetsgivaren ska underrätta berörd arbetstagarorganisation om provanställningen inom en månad för anställningens ingående.

Projektanställning

Projektanställning med stöd av AB kan bli aktuell när behov finns under en tydligt avgränsad tid samt att finansiering sker genom externa eller avskilda interna budgetmedel med koppling till det aktuella projektet. Projektanställning förutsätter också att arbetsuppgifterna inte ligger inom ramen för arbetsgivarens löpande drift utan är av tillfällig natur.

En pågående projektanställning kan förlängas upp till sammanlagt 4 år under förutsättning att det rör sig om förlängning av det ursprungliga projektet.

Överenskommelse om tidsbegränsad anställning för förvaltningschef eller annan arbetstagare i motsvarande funktion

För förvaltningschefer och andra arbetstagare med motsvarande funktion finns det möjlighet att träffa en tidsbegränsad anställning med stöd av AB.

Utbildnings- och introduktionsanställning, BUI

För den som genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet, kan arbetsgivaren träffa en så kallad utbildnings- och introduktionsanställning. Denna anställning syftar till en tillsvidareanställning och inleds med ett års provanställning.

Arbetslivsintroduktionsanställning, BAL

Det finns en möjlighet att anställa unga arbetslösa personer mellan 19 och 25 år i en tidsbegränsad anställning under ett år, en så kallad arbetslivsintroduktionsanställning.

Övriga kollektivavtal, BEA och PAN

I BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, och PAN, Lön och anställningsvillkor för personliga assistenter finns vissa ifrån AB avvikande bestämmelser.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.