Publicerad 17 november 2022

God revisionssed i kommunal verksamhet 2022

Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Skriften behandlar revisionens utgångspunkter, förutsättningar och uppdrag, revisionsprocessen samt revisorernas arbetsformer, förhållningssätt och kommunikation.

Skriften bidrar även med kunskap om det kommunala ansvarssystemet och den kommunala revisionen till bland annat ledamöter i fullmäktige, styrelse och nämnder.

Utöver kommunallagens reglering av revisionsuppdraget är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten.

Det är Revisionsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Regioner som har uppdraget att tolka, dokumentera och fastställa god revisionssed.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
God revisionssed i kommunal verksamhet 2022