Publicerad 26 februari 2024
Nyhet

Välkommen utredning av bakgrundskontroller

SKR välkomnar att möjligheten att genomföra bakgrundskontroller av anställda i kommuner nu utreds. Dagens oklara rättsläge behöver ses över och omfatta både kommuner och regioner.

Sara Catoni, SKR:s chefsjurist

Sara Catoni

Regeringen har tillsatt en snabbutredning för att se över om kommunerna bör få utökade möjligheter att göra bakgrundskontroller av anställda och personer som erbjuds anställning eller uppdrag.

– Risken för infiltration från organiserad brottslighet har ökat de senaste åren. Kommuner och regioner vittnar om att det finns personer, som söker anställning enbart i syfte att få tag på information eller för att påverka beslut. Behovet av verktyg för att bättre upptäcka sådan infiltration och en tydligare lagstiftning är därför stort och utredningen angelägen, säger Sara Catoni, SKR:s chefsjurist.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) krävde i en hemställan till regeringen i december 2023 att en utredning behövdes för att se över det oklara rättsläget kring möjligheterna för kommuner och regioner att som arbetsgivare utföra bakgrundskontroller, både vid nyanställning och av redan anställd personal. Precis som regeringen, så konstaterar SKR att tillgången till uppgifter i exempelvis misstankeregister och belastningsregister är begränsat till ett fåtal myndigheter. Kommuner och regioner har idag mycket få möjligheter att ta del av sådan information.

Bredare uppdrag för att nå tillräcklig effekt

SKR hoppas att utredningen också kommer att tydliggöra möjligheter till annan bakgrundskontroll än enbart mot belastningsregister och misstankeregister. Det finns idag omfattande data i olika forum, där personer med anknytning till organiserad brottslighet rör sig. Den som vill infiltrera en verksamhet i en kommun eller en region använder sannolikt inte i första hand en person som har ett omfattande brottsregister.

– När regeringen nu tillsätter en utredning, så är det viktigt att den också har ett sådant uppdrag, som gör att förslagen verkligen ger önskad effekt. Ska vi kunna skydda den samhällsviktiga verksamheten och ta ett gemensamt ansvar för tilliten till vår demokrati, så måste vi se på alla möjligheter och verktyg som en kommun och en region ska kunna använda sig av. SKR anser att den här utredningens uppdrag är för begränsat och därmed riskerar att inte bli hjälpsamt, säger Sara Catoni.

Även regioner måste omfattas av utredningens förslag

Regeringens uppdrag begränsas till kommunernas möjligheter att kunna göra bakgrundskontroller. SKR menar att behovet är minst lika stort i de 21 regionerna och förutsätter att regeringen snarast kompletterar uppdraget så att det omfattar både kommuner och regioner.

SKR förutsätter att utredaren också har dialog med kommuner, regioner och SKR under utredningens gång.

Fakta

Utredningens uppdrag är att:

  • ta ställning till hur kommunerna i fler fall ska kunna kontrollera personer som erbjuds anställning eller uppdrag inom kommunerna mot belastningsregistret och misstankeregistret,
  • ta ställning till om det bör vara möjligt för kommunala arbetsgivare att göra kontroller mot belastningsregistret och misstankeregistret under pågående anställning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Läs vidare

Sakkunnig

Christina Kiernan
Samordnare välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan

Tomas Björck
Chef för arbetsrättssektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.