Publicerad 15 mars 2024
Nyhet

Utbyggd infrastruktur behövs för grön omställning

Sverige behöver sikta framåt. Vår tillväxt och den gröna omställningen förutsätter ökade resurser till underhåll och nya investeringar inom transportinfrastrukturen.

Foto

Anders Henriksson

SKR:s styrelse har lämnat ett yttrande till regeringen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande nationella plan för transportinfrastruktur för planperioden 2026-2037.

– Underhåll är viktigt, men vi behöver även investera i ny infrastruktur för en hållbar framtid. Därför bör regeringen överväga att utöka de ekonomiska ramarna med minst 20 procent. Detta i kombination med en stärkt kostnadskontroll så att vi får ut maximal nytta för hela samhället, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ökat lokalt och regionalt inflytande

För att bättre möta de mål som finns på lokal och regional nivå anser SKR att kommuners och regioners inflytande i planer och genomförande behöver stärkas.

– Kommuners och regioners inflytande behöver öka så att prioriteringar inom transportsystemet verkligen gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle. säger Anders Henriksson.

Grön strukturomvandling förutsätter en tydlig stat som tar ansvar

De samhällsomvälvande gröna investeringar som nu görs runt om i landet kräver ett ökat tempo i planering och byggande av ny infrastruktur. Det behövs även långsiktiga planeringsförutsättningar så att olika regeringar inte beslutar om olika inriktningar för infrastrukturen.

– Kommuner och regioner satsar stort. Men de kan inte stå för hela risken. Staten har ett stort ansvar att möta upp med resurser till nödvändig infrastruktur, säger Anders Henriksson.

SKR:s yttrande lyfter även:

  • Att anslagsfinansieringen behöver kompletteras med andra finansieringslösningar för att möta framtidens behov inom transportsystemet. Det är även angeläget att dra nytta av de finansieringsmöjligheter som finns via EU.
  • Processen att ta fram nya planer upplevs som onödigt resurskrävande. Det finns potential att spara både tid och pengar genom att se över arbetssättet.
  • Att länsplanernas ramar behöver öka kraftigt.
  • Att transportinfrastrukturplaneringen bör präglas av ett tydligt stråkperspektiv tillsammans med en tydlig internationell utblick.
  • Att regionala och lokala mål behöver beaktas mer och att det behövs särskilda satsningar för att stödja kommuners och regioners arbete med att etablera ett mer hållbart transportsystem.

Fakta

Trafikverkets inriktningsunderlag beskriver bland annat olika inriktningar utifrån regeringens direktiv, konsekvenser för infrastrukturen, förslag på fördelning av ekonomiska medel och grad av måluppfyllelse för de transportpolitiska målen.

Transportinfrastruktur omfattar bland annat vägar, järnvägar, vattenvägar, hamnar och flygplatser.

Läs vidare

Sakkunnig

Christoffer von Bothmer
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.