Publicerad 26 januari 2024
Nyhet

SKR ställer sig bakom nya europeiska jämställdhetslöften

SKR ansluter sig till det europeiska kommunförbundet CEMR:s nya jämställdhetsåtaganden, med skärpta ambitioner på områden som hållbarhet, hot och våld mot politiker och civil beredskap.

Foto

Anders Henriksson

Sedan 2006 står SKR bakom det europeiska kommun- och regionförbundet CEMR:s jämställdhetsdeklaration. Nu ansluter sig SKR till deklarationens nio nya artiklar, vilket innebär att man förbinder sig till nya jämställdhetsåtaganden. Dessa är bland annat arbete mot cybervåld och hot och våld mot förtroendevalda, främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och ett ökat fokus på jämställdhetsarbete inom allt från digitalisering till hållbarhet och klimat, krisberedskap och civilt försvar.

– Med de nya artiklarna speglar CEMR-deklarationen bättre de utmaningar som samhället står inför, där jämställdhet är avgörande. Vi vet att både cybervåld och hot och våld mot förtroendevalda och personal drabbar kvinnor särskilt hårt. Detta gäller också inom digitaliseringsområdet. Till exempel ser vi hur distansarbete, som är vanligare sedan pandemin, kan leda till att kvinnor gör mer av det obetalda hemarbetet, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

SKR rekommenderar också sina medlemmar, kommuner och regioner, att underteckna CEMR-deklarationen, och att de kommuner och regioner som tidigare ställt sig bakom deklarationen även ansluter sig till de nya artiklarna.

– Jämställdhet är en förutsättning för vårt kärnuppdrag, att leverera bra välfärdstjänster till alla – till flickor och pojkar, kvinnor och män och personer med annan könsidentitet. Jobbar vi inte medvetet med jämställdhet så finns risk att vi fördelar resurser orättvist. Jämställdhet måste genomsyra hela välfärden, inte minst med de punkter som deklarationen kompletterats med som till exempel kompetensförsörjning och digitalisering, men också civil beredskap, krishantering och klimatet, säger Anders Henriksson.

Fakta CEMR

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) antogs av CEMR:s högsta politiska ledning 2006. Den är ett verktyg för kommuner och regioner att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhet i det politiska beslutsfattandet och i alla delar av den praktiska verksamheten. Hittills har 113 av landets 290 kommuner ställt sig bakom deklarationen. Alla regioner utom en har skrivit under.

CEMR beslutade i december 2022 att uppdatera deklarationen och lägga till nio nya artiklar som tar upp sakområden som täcktes otillräckligt eller inte alls av deklarationen från 2006.

Läs vidare

Sakkunnig

Erik Svanfeldt
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.