Publicerad 18 mars 2024
Nyhet

SKR: Flera bra förslag om barn i samhällets vård

En statlig utredning föreslår flera förändringar i samhällsvården av barn och unga. Enligt SKR kan flera av förslagen leda till bättre vård av placerade ungdomar.

Foto

Erik Pelling

Utredningen ”För barn och unga i samhällets vård” lägger fram en rad förslag som rör barn och unga som placeras i samhällets vård, utanför det egna hemmet. SKR anser att utredningens ansats är god och att många av förslagen tillsammans kan vara positiva för barn och unga i samhällets vård. Det är även SKR:s uppfattning att utredningens förslag stärker barnperspektivet, och att kontakten med, och uppföljningen av, barnen underlättas om förslagen blir verklighet.

– Det är bra att utredningen lyssnat in de barn och unga som har erfarenhet av att ha varit placerade. Vården måste utformas med barnens bästa i åtanke, och regelverket kring barn och unga i samhällets vård behöver bli tydligare. Det är också viktigt att eventuella nya regler samspelar väl med den nya socialtjänstlagen, säger Erik Pelling, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg.

Kommunerna bör fortsatt ansvara för familjehemmen

I utredningen finns flera förslag gällande familjehem. Det handlar bland annat om att införa ett nationellt tillstånd för att få bli familjehem, som föregås av en utredning och en grundutbildning. De som väl fått ett tillstånd ska sedan finnas registrerade hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. SKR anser att detta borde leda till mer ordning och reda och högre kvalitet på familjehemsområdet, och tillstyrker därför förslagen – förutsatt att det är kommunerna som beslutar om tillstånden.

– Kommunerna har det yttersta ansvaret för att barn och unga får sina vårdbehov tillgodosedda. De har dessutom de bästa möjligheterna att bedriva lokalt arbete för att rekrytera och skapa förtroendefulla relationer till de som kan tänkas vilja bli familjehem. Kommunerna har också ansvar för att följa upp vården, vilket kräver god insyn och en etablerad relation med familjehemmet. Det är viktigt att kommunerna även i fortsättningen har detta ansvar, säger Erik Pelling.

Tillgång till sjukvård på institution måste ses över

SKR vill även lyfta att tillgången till sjukvård för placerade pojkar och flickor är en del av en större problematik. Det finns utmaningar kring hur sjukvård ges på Kriminalvårdens anstalter och häkten, i Polisens arrestlokaler, Migrationsverkets förvar, på SiS:s missbruksvård och i de framtida ungdomsfängelserna. Denna problematik behöver ses över i sin helhet. SKR föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning för att se över sjukvården inom all tvångsvård.

Vad gäller betänkandets ekonomiska beräkningar ser SKR en stor risk att kostnaderna som flera av förslagen innebär underskattas – och att detta i längden kan gå ut över kommunernas ekonomi.

– Vi delar många av utredningens förslag, och hoppas att regeringen snarast lägger fram dem på riksdagens bord. Men de får inte leda till ökade, ofinansierade kostnader för kommunerna, säger Erik Pelling.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Mattson Flink
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.