Publicerad 6 mars 2024
Nyhet

Sjukfrånvaro är en jämställdhetsfråga

Sjukfrånvaron gick ner 2023 i både kommuner och regioner jämfört med 2022. Minskningen gäller för både kvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än mäns.

Caroline Olsson

Caroline Olsson

Sett till hela arbetsmarknaden är sjukfrånvaron som högst i kommuner och regioner. En förklaring är att 80 procent av välfärdens medarbetare är kvinnor, och att kvinnor av olika anledningar har högre sjukfrånvaro än män. Det här gäller på hela arbetsmarknaden och har en rad orsaker, men en viktig förklaringsfaktor är ojämställdhet generellt i samhället.

– Kvinnors sjukfrånvaro, deltidsarbete, segregerad arbetsmarknad och ojämnt uttag av föräldraledighet hänger ihop och går att härleda till olika former av ojämställdhet i samhället. Att kvinnor kan vara närvarande på arbetsmarknaden i högre utsträckning är en tydlig jämställdhetsfråga. Det bidrar också till att trygga välfärdens kompetensförsörjning, säger Caroline Olsson.

Kvinnors sjukfrånvaro är högre

Enligt kommunernas egna mätningar sjunker sjukfrånvaron bland kvinnor i kommunerna minskade från 8,8 till 8,3 procent mellan 2022 och 2023. I regionerna var motsvarande minskning från 7,9 till 7,3 procent. Även mäns sjukfrånvaro har minskat, från 5,7 till 5,2 procent i kommuner, och från 4,7 till 4,1 procent i regioner, mellan 2022 och 2023. Statistiken bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

– Kvinnors sjukfrånvaro drabbar välfärden tydligare än andra branscher och sektorer då fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Även om sjukfrånvaron sjunker för både kvinnor och män kvarstår problemet med kvinnors höga sjukfrånvaro, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKR.

Arbetsmiljöarbetet behöver vara långsiktigt och systematiskt

Arbetsgivarna styr inte ensamma över orsakerna till höga sjukskrivningstal, men de delar som de styr över, till exempel arbetsmiljöarbetet, behöver vara långsiktigt, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

– SKR har tillsammans med fackförbunden och den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv tagit fram flera verktyg som arbetsgivare kan använda i sitt arbetsmiljöarbete. Ett exempel är Friskfaktorstarten som fungerar bäst om det integreras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett annat är SKR:s niopunktsprogram för en jämställd arbetsgivarpolitik, säger Caroline Olsson.

Fakta

Sammanställningen från SKR bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar. I sammanställningen ingår hittills 271 kommuner och 19 regioner.

Läs vidare

Sakkunnig

Clara Ferdman
Utredare

Örjan Lutz
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.