Publicerad 20 december 2023
Nyhet

Sätt stopp för välfärdsbrott inom hälso- och sjukvården

SKR har skickat en hemställan till regeringen om översyn av ett antal områden för att motverka välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Foto

Anders Henriksson.

Välfärdsbrottslighet är ett samhällsproblem. Den utgör ett hot mot demokratin och har utvecklats till att bli allt mer strukturerad, organiserad och i förlängningen systemhotande. Flera undersökningar visar att denna typ av brottslighet ökar i omfattning och drabbar såväl kommuner och regioner som statliga myndigheter.

– Arbetet mot välfärdsbrottslighet handlar i grunden om att värna våra gemensamma resurser och att bevara tilliten till välfärdens verksamheter. Nu måste vi – kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhället och näringslivet – tillsammans arbeta för att stärka våra kontrollsystem. Från SKR ser vi att vi kan vara en aktiv part genom att samla kunskap och erfarenheter och se till att det når lagstiftaren, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fem förslag för att motverka brottslighet

Välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården är ett relativt outforskat område i dagsläget. Även om flertalet aktörer inom hälso- och sjukvården är seriösa och professionella så finns det ett fåtal företag och läkare som utnyttjar systemet för brottslig verksamhet. Risken för upptäckt är liten och det har lett till att vissa aktörer har tillskansat sig stora vinster på bekostnad av välfärdsuppdraget.

SKR har sammanställt ett antal förslag på områden där förändringar sammantaget kan leda till ökade möjligheter att motverka välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården samt tandvården. De kan sammanfattas i punkterna nedan:

  • Ökat informationsutbyte
  • Läkemedelsförmånerna
  • Ägar- och ledningsprövning
  • Leverantörskontroll och leverantörsregister
  • Bakgrundskontroller

Flera åtgärder behöver utredas

Även ett antal förtydligande uppdrag till statliga myndigheter föreslås. Flera av de föreslagna åtgärderna utgår från behovet av ökat informationsutbyte, utvidgade tillståndskrav, fler kontrollmöjligheter och utökad uppföljning, vilket kan leda till en ökad administration.

Mer administration och fler krav i systemet är kostsamt och drabbar även seriösa och hederliga aktörer, och dessa motstående intressen behöver balanseras och övervägas men också, i stora delar, accepteras i syfte att motverka välfärdsbrottslighet.

– Flera av åtgärderna som SKR föreslår behöver fördjupas och föregås av en utredning där nödvändiga avvägningar görs av hur sårbarheter och glapp i lagstiftningen kan minskas, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Christina Kiernan
samordnare mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.