Publicerad 1 februari 2024
Nyhet

Preliminär överenskommelse om EU:s avloppsdirektiv

Nu finns en preliminär överenskommelse om EU:s nya avloppsdirektiv, som bland annat ska leda till att färre skadliga ämnen släpps ut i miljön.

Foto

Ann-Sofie Eriksson.

Den 29 januari tecknades en preliminär överenskommelse om EU:s avloppsdirektiv (direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse) mellan EU-parlamentet och EU:s ministerråd. Nästa steg, innan ett nytt avloppsdirektiv kan implementeras i svensk lagstiftning, är ett formellt antagande i parlamentet och rådet.

– Det är glädjande att vi nu är nära ett mer ambitiöst avloppsdirektiv och att det nya direktivet har förbättrats avsevärt under lagstiftningsprocessen. Vi har arbetat för att motverka krav som är kostsamma utan att de ger motsvarande miljönytta. Nu tar direktivet bättre hänsyn till svenska förhållanden med glesare befolkning och kallare klimat än andra EU-länder, säger Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Några nyheter som det nya direktivet innebär:

  • Fler tätorter kommer omfattas av avloppsdirektivet, genom att högre krav kommer ställas på reningsverk.
  • Kväve och fosfor ska renas för tätorter med minst 150 000 invånare personekvivalenter (pe).
  • Reningsverk i tätorter med minst 150 000 invånare (pe) ska införa rening av mikroföroreningar, bland annat läkemedelssubstanser. Producenter av läkemedel och kosmetika ska betala för 80 procent av kostnaden för denna rening.
  • Avloppsreningsverk ska uppnå energineutralitet till år 2045 genom att använda förnybar energi som framställs i och utanför reningsverken.
  • Senast år 2033 ska det finnas avloppsvattenplaner i tätorter med minst 100 000 invånare (pe).

Detta är långt ifrån allt som det nya avloppsdirektivet kommer innebära. Det finns inga slutliga skrivningar ute än och i nuläget saknas bland annat information om vad som kommer att gälla för det så kallade icke-försämringsförbudet (kopplat till Weserdomen) samt när det gäller undantag för kväveretention och kalla vatten.

Samverkan innan implementering

När lagtexterna är helt färdiga och publicerade behöver en analys göras om vad det nya direktivet kommer att innebära i detalj för SKR:s medlemmar. Det är också angeläget att regeringens implementering i svensk lagstiftning sker i samverkan med SKR.

Fakta

Personekvivalent används som parameter för att definiera mängden avloppsvatten utifrån den potentiella vattenföroreningen per person och dag, där en personekvivalent är den mängd nedbrytbart organiskt material per dag som har en biokemisk syreförbrukning på 60 gram syre per dygn under fem dygn.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Palm
handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.