Publicerad 28 maj 2024
Nyhet

Portal ska skapa överblick över riktade statsbidrag

Nu kommer förslag om en ny portal som ska innehålla information till kommuner och regioner om alla riktade statsbidrag. Det är ett bra förslag, men det löser inte huvudproblemet.

Erik Törnblom.

Erik Törnblom.

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att se över hur informationen om riktade statsbidrag till kommuner och regioner kan bli mer överblickbar. De föreslår en informationsportal som ska ligga under Skolverket.

I analysen skriver myndigheten att det idag finns cirka 200 riktade statsbidrag som administreras av ett fyrtiotal myndigheter och att den nuvarande ordningen gör det svårt för kommuner och regioner att på egen hand skaffa sig en överblick över de olika statsbidragen. Informationen ska vara strukturerad på ett likartat sätt för alla bidrag och innehålla vissa nyckelfunktioner.

– Vi ser positivt på förslaget, som ett sätt att bringa ordning bland de riktade statsbidrag som finns idag och ge tydliga och mer likartade förutsättningar att hitta och bevaka bidrag. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det här inte löser de problem som vi ser med de riktade statsbidragen och den kortsiktighet som de skapar, säger Erik Törnblom, chef för sektionen för ekonomisk analys.

SKR har länge velat se en förändring med inriktning mot värdesäkrade generella statsbidag, då riktade statsbidrag ofta är kortsiktiga och leder till en ryckighet i styrningen. Dessutom ökar den administrativa bördan, inte minst för mindre kommuner. Det har även Statskontoret lyft vid flera tillfällen.

Fakta

De flesta generella statsbidrag ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning och används i huvudsak för att finansiera inkomstutjämningssystemet och strukturbidraget. Inom det generella statsbidraget regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut med automatik utan måste sökas.

Läs vidare

Sakkunnig

Erik Törnblom
sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.