Publicerad 20 december 2023
Nyhet

Överenskommelser om hälso- och sjukvården 2024

SKR och regeringen har träffat fem överenskommelser på sjukvårdsområdet. Syftet är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Foto

Rachel De Basso

Samtliga överenskommelser har setts över och anpassats till dagens läge och utmaningar. En viktig anpassning har varit att ge tidiga besked om medel till regionerna.

– Vi behöver säkerställa en god, jämlik och tillgänglig vård till alla invånare både på kort och lång sikt, trots tuffa ekonomiska förutsättningar. Genom de här överenskommelserna får kommuner och regioner tydliga förutsättningar och ett viktigt tillskott i det arbetet, säger Rachel De Basso, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Med det nuvarande ekonomiska läget är det avgörande för regionerna att redan nu kunna planera för verksamhetsåret med vetskap om hur mycket pengar de kommer att tilldelas. Vi minskar nu risken att pengar läggs på hög mot slutet av året och möjliggör i större utsträckning att pengarna kan användas till att stärka hälso- och sjukvården och öka tillgängligheten i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet. Uppföljningar visar bland annat på kontinuerliga förbättringar vad gäller flera olika hälsoutfall och att förtroendet för hälso- och sjukvården är högt. Samtidigt finns det fortsatta utmaningar. Väntetiderna och vårdköerna behöver kortas, tillgängligheten till vård förbättras och kompetensförsörjningen stärkas. Att åstadkomma detta i nuvarande ekonomiska läge är en utmaning.

Tidiga besked om medel till regionerna

Regeringen har sedan tidigare aviserat ökade medel till regionerna genom ett nytt sektorsbidrag samt genom ökade prestationsbundna bidrag. För att säkerställa att kommuner och regioner ska ha goda planeringsförutsättningar i sitt budgetarbete inför 2024 har det varit av hög prioritet att besluta om dessa så tidigt som möjligt.

Genom de fem överenskommelser på vårdområdet som regeringen och SKR i dag träffat får regionerna besked om medel innan verksamhetsåret börjat i stället för som tidigare, när besked kommit senare under året. Detta förbättrar regionernas förutsättningar att planera verksamhet effektivt och är något som regionerna efterfrågat.

Utöver medlen till regionerna avsätts genom överenskommelsen om god och nära vård 750 miljoner kronor till kommunerna. Medlen avsätts för kommunernas insatser kopplade till utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav och goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Fakta. Överenskommelser på hälso- och sjukvårdsområdet mellan SKR och regeringen 2024

I de överenskommelser på vårdområdet som regeringen och SKR idag har träffat avsätter regeringen drygt 8,8 miljarder kronor. Utöver dessa överenskommelser på vårdområdet har även en överenskommelse mellan staten och SKR om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna tecknats.

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Överenskommelsen syftar till att öka vårdens kapacitet, förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att korta vårdköer och väntetider och att öka antalet disponibla vårdplatser. Nytt 2024 är en förändring i prestationskraven som ska göra det mer förutsägbart hur mycket pengar regionerna kan förvänta sig. Belopp: 2 937 miljoner kronor.

Överenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa
Överenskommelsen ska bland annat bidra till att förbättra kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet, minska regionala skillnader samt till att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen av barnmorskor och andra professioner. Belopp: 1 535 miljoner kronor.

Överenskommelse om en god och nära vård, en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård med primärvården som nav
I överenskommelsen finns satsningar som bland annat ska bidra till en utvecklad primärvård i landsbygd och till att öka kontinuiteten och relationsskapande i hälso- och sjukvården. Där ingår möjligheten till att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen. Belopp: 3 430, 25 miljoner kronor

Överenskommelse om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider
Insatserna i överenskommelsen görs på fyra områden som motsvarar den nationella cancerstrategin och EU:s cancerplan. Överenskommelsen innehåller nya satsningar som rör patologi, radiologi, rehabilitering, seneffekter och långtidsuppföljning. Belopp: 809 miljoner kronor.

Överenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel
Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget behöver arbetet med att stärka och utveckla hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap avseende sjukvårdsprodukter, med fokus på läkemedel och de medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedel, fortsätta. Insatserna i överenskommelsen syftar till att ta ytterligare steg inom området. Belopp: 102 miljoner kronor.

Läs vidare

Sakkunnig

Ameli Norling
Hälso- och sjukvårdschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.