Publicerad 20 december 2023
Nyhet

Ökat stöd till det civila försvaret kan inte vänta

Läget i omvärlden kräver en snabb utbyggnad av civilt försvar. För att värna liv och samhällets funktioner i kris och krig behöver staten skjuta till resurser till kommuner och regioner.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

– Vi delar Försvarsberedningens analys om att läget är akut. Upprustningen av det civila försvaret kan inte vänta. Flera kommuner och regioner gör ett omfattande arbete och vi håller också med beredningen om att staten behöver göra betydande satsningar för att säkra den robusthet som vårt samhälle behöver i kris och krig. Stödet till det civila försvaret behöver öka i samma takt som det militära, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR menar att statens ekonomiska stöd till det civila försvaret behöver både vara omfattande och långsiktigt.

– Kostnaderna för kommuner och regioner är avsevärt mycket högre än den miljard man fick under 2023. Viljan att bidra till totalförsvaret är stor samtidigt som man nu går igenom en tid med stora ekonomiska utmaningar. Regeringens ekonomiska ersättning till kommuner och regioner kommer ha stor inverkan på tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret. Vi ser därför framför oss att en stor andel av de 6,5 miljarder som föreslås kommer kommuner och regioner till del, säger Anders Henriksson.

Besked behövs om beredskapsnivå

Försvarsberedningen uttrycker i sin rapport ambitionen att samhället ska planera för att klara sin verksamhet i tre månader vid krig.

– Att få besked om ett tidsspann underlättar för kommuner och regioner när de prioriterar sin uppbyggnad. Många kommuner har redan börjat planera men det behövs tydliga besked om en nationell gemensam grund att utgå ifrån, säger Anders Henriksson.

Andra centrala aspekter som rör kommuner och regioner i Försvarsberedningens rapport:

  • SKR delar Försvarsberedningens analys om kommuners och regioners stora betydelse för att bibehålla ett fungerade samhälle under svåra påfrestningar.
  • SKR instämmer i att kommuner och regioners möjlighet att leda behöver utvecklas. Det är i sammanhanget bra att Försvarsberedningen tydligt visar på komplexiteten i att en betydande del av den verksamhet som kommuner och regioner har ansvar för inte genomförs i egen regi utan till exempel i helägt bolag, gemensamägda bolag, kommunalförbund eller av privata utförare.
  • Kommuner och regioner kan sina verksamheter bäst. SKR instämmer därför med eftertryck i att kommuner och regioner ska vara representerade i civilområdenas och sektorsmyndigheternas arbete.
  • SKR instämmer i Försvarsberedningens resonemang om vikten av att den tid kommuner och regioner ska lägga på att rapportera till länsstyrelser och myndigheter ska vara väl motiverad och att kommuner och regioner ska få information tillbaka. Tid som läggs på rapportering kommer ta tid från uppbyggnadsarbetet.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunilla Glasare
ansvarig för krisberedskap och civilt försvar

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.