Publicerad 19 januari 2024
Nyhet

Ny unik data om socialtjänstens stöd till våldsutsatta

En av fem våldsutsatta som kommer i kontakt med kommunernas socialtjänst har blivit utsatta för mycket grovt våld och socialtjänstens insatser har stor betydelse. Det visar ny unik data.

Foto

Åsa Furén-Thulin

SKR har, tillsammans med 34 kommuner, samlat in och sammanställt data över alla ärenden inom socialtjänsten som rör våldsutsatta.

– Våld i nära relation och hedersrelaterat våld är ett samhälls- och jämställdhetsproblem som skapar enormt lidande. Den här rapporten ger ny kunskap som kan användas för att utveckla stödet för våldsutsatta på ett mer träffsäkert sätt, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef för socialtjänst och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapporten har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning och projektet SU-Kvinnofrid där 34 kommuner har följt upp över 3 000 ärenden under 2022 och 2023. Resultaten som presenteras är unika. Idag finns ingen motsvarande statistik nationellt om våldsutsatta och stödet de får av socialtjänsten.

En av fem utsätts för mycket grovt våld

Resultaten visar att majoriteten (96 procent) av de våldsutsatta är kvinnor, och att en av fem utsätts för mycket grovt våld. Endast 6 procent av de våldsutsatta är män. De får lika många insatser i genomsnitt som kvinnor, men utsätts inte för mycket grovt våld i lika hög utsträckning.

Den vanligaste insatsen är stödsamtal, men rapporten visar även att stöd att hitta tryggt och säkert boende är viktigt. Minst 27 procent får insatser som rör skyddat boende, tillfälligt boende eller stöd att hitta en ny permanent bostad.

Hedersutsatta får fler insatser i genomsnitt

I 10 procent av ärendena utövas våldet i en hederskontext. Klienterna är något yngre och våldet något grövre. Hedersutsatta får fler insatser i genomsnitt, och målet med insatserna nås i något högre grad jämfört med övriga klienter.

Socialtjänstens stöd gör skillnad

För majoriteten av klienterna förbättras situationen, och sex av tio säger att stödet från socialtjänsten haft stor eller helt avgörande betydelse.

– För många våldsutsatta är det ett stort steg att söka hjälp. Ett viktigt budskap utifrån den här rapporten är att de flesta som söker stöd också upplever att det blir bättre. Våld ska aldrig accepteras, säger Åsa Furén-Thulin.

Rapporten pekar även på några viktiga lärdomar om kommunernas förutsättningar att jobba med individbaserad systematisk uppföljning. Här behöver nationella myndigheter större ansvar, både att stödja kommuner att följa upp, och att sammanställa och sprida den kunskap som tas fram.

Läs vidare

Sakkunnig

Renée Andersson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.