Publicerad 3 april 2024
Nyhet

Ny statistik om personalen i välfärden

Antalet anställda ökade, fler anställda arbetade heltid och fler äldre kom tillbaka efter pensionering. Det visar SKR:s rapport Personalen i välfärden 2023.

Kommuner och regioner hade nästan 1,2 miljoner anställda i november 2023. Tre av fyra anställda var kvinnor. Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat i både kommuner och regioner och medelåldern för anställda har sjunkit. Ökningen har främst skett i åldrarna 25-40 år.

Andelen anställda som arbetar heltid har fortsatt att öka i både kommuner och regioner. Den största ökningen av heltidsarbetande har under senare år skett inom vård och omsorg i kommuner. Där har andelen heltidsarbetande ökat med 9,3 procentenheter sedan 2020 jämfört med 2,7 procentenheter i snitt inom övriga verksamheter.

Den genomsnittliga avgångsåldern har ökat i både kommuner och regioner. Antalet anställda som arbetar kvar när de är 65 år eller äldre, eller kommer tillbaka efter pensionering, fortsatte öka 2023. Ökningen var störst i kommuner.

Nytt för i år är att rapporten även innehåller statistik om antal och andel utrikes födda anställda i kommuner och regioner. Antalet utrikes födda bland de anställda i kommuner var närmare 168 000, medan det i regioner låg på 52 000 under 2022. Detta innebar en ökning på nästan 10 procent respektive 4,4 procent jämfört med föregående år.

Fakta

Syftet med rapporten Personalen i välfärden 2023 är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Du kan exempelvis se hur många som arbetar heltid, hur många som arbetar efter 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna.

Rapporten baseras till största delen på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november varje år. I rapporten redovisas statistik för 2023, utveckling över tid samt för verksamhetsområden och personalgrupper. För att kunna jämföra med arbetsmarknaden som helhet används även statistik från SCB och Försäkringskassan.

I visualiseringsverktyget kan du själv utforska delar av personalstatistiken och göra egna jämförelser mellan personalgrupper och år.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Umegård
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.