Publicerad 18 juni 2024
Nyhet

Massflyktsdirektivet förlängs - ukrainare kan folkbokföras

Nu förlängs massflyktsdirektivet. De ukrainare som kom till Sverige före 1 november 2022 kan därmed folkbokföra sig. De som folkbokförs skrivs ut ur Migrationsverkets mottagandesystem.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Migrationsverket informerar på sin hemsida om att de ukrainska flyktingar som tidigare anvisats enligt LMA och nu folkbokförs kommer att få en ny kommunanvisning enligt regelverket för bosättning av nyanlända. De som anvisas ska anvisas till den kommun de redan bor i för att inte behöva flytta.

Ansvaret övergår till kommunerna

Rätten att folkbokföra sig innebär att ansvaret för mottagandet övergår från Migrationsverket till kommunerna. Denna övergång sker i samma stund som en person blir folkbokförd.

– Det är ett bra och välkommet besked att ukrainska flyktingar nu kan folkbokföras och på så sätt lättare komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Det sätter dock press på kommunerna som behöver agera snabbt mitt i sommaren, säger Anders Henriksson, ordförande för SKR.

Folkbokföringen innebär också att ukrainare kan ta del av Arbetsförmedlingens etableringsprogram. De som folkbokförs nu får också rätt till socialförsäkringsförmåner och ekonomiskt bistånd.

Lagförslag skapar olika förutsättningar

Tidigare i våras lade regeringen fram ett lagförslag om att individer som befinner sig i Sverige under skydd av massflyktsdirektivet, ska kunna folkbokföra sig, men att de är undantagna från vissa delar av socialförsäkringen. De reglerna kommer nu, i och med EU-beslutet, inte att gälla för majoriteten av ukrainare som vistas i Sverige.

– Vi riskerar inom kort att stå inför en situation där förmåner som kommer med folkbokföringen är olika för olika individer. Det blir svårt att förstå för den enskilde och skapar utmaningar för kommunerna i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Det är olyckligt och här får vi fortsätta dialogen med regeringen, säger Anders Henriksson, ordförande för SKR.

SKR har kritiserat regeringens förslag men motiveringen att staten har, och måste fortsätta ta, det övergripande och ekonomiska ansvaret för flyktingmottagandet. Det innebär att om en grupp exkluderas från socialförsäkringssystemet så måste kommunerna kompenseras, eftersom det leder till ökade kostnader för det kommunala ekonomiska biståndet. Det leder också till osäkerhet för individen. SKR har lyft detta i en skrivelse till regeringen.

I och med EU-beslutet kommer den grupp som träffas av regeringens nya – men ej ännu av riksdagen antagna – lag bli betydligt färre. SKR anser dock att det är olyckligt att ha två olika regelverk, beroende på vilken dag man kommit till Sverige under 2022.

Fakta

Drygt 39 000 personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Av dessa beräknas ca 26 400 personer kunna folkbokföras innan 1 november.

Av det totala antal personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet är cirka 29 procent 0-19 år, 65 procent är 20-65 år och 6 procent är 66 år eller äldre.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Perols
Utredare

Kenneth Forssell
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.