Publicerad 14 februari 2024
Nyhet

Läkare pratar oftare om levnadsvanor med sina patienter

I årets patientenkät uppger patienter att läkare allt oftare diskuterar deras bruk av tobak och alkohol, och även deras motions- och matvanor.

Foto

Ameli Norling

Årets nationella patientenkät har tittat på hur patienter upplever läkarbesök på hälso- och vårdcentraler. I enkäten framgår att allt fler patienter upplever att läkare diskuterar deras tobaks- och alkoholvanor, och deras motions- och kostvanor. Drygt 30 procent uppger att läkaren diskuterat alkohol- och tobaksbruk med dem, jämfört med cirka 25 procent i förra mätningen, år 2021. När det gäller motionsvanor uppger 43 procent att läkaren tagit upp diskussionen, jämfört med drygt 40 procent i förra mätningen. När det kommer till kostvanor var siffran drygt 31 procent för i år jämfört med drygt 28 procent i förra mätningen.

Fler patienter uppger dessutom att de och läkaren diskuterat vad de själv kan göra för att förbättra sin hälsa.

– Primärvården har även en viktig hälsofrämjande och förebyggande funktion, så det är såklart positivt om fler patienter upplever att läkarna pratar om kosthållning, riskbruk och vikten av fysisk rörelse. Vi får hoppas att det är en trend som håller i sig, och att det har effekt på folkhälsan, säger Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef på SKR.

I övrigt är förändringarna jämfört med tidigare mätningar mycket små. Enkäten visar att patienter överlag har en positiv upplevelse av primärvården och skulle rekommendera sin vård- eller hälsocentral. Sju av tio fick ett gott helhetsintryck av sitt besök.

Patientenkäten ställer frågor inom flera olika områden, till exempel delaktighet, bemötande, emotionellt stöd och tillgänglighet. Inom alla områden är skillnaderna jämfört med tidigare undersökningar generellt mycket små, i snitt under en procent.

– Att återkommande fråga patienterna hur de upplever olika delar av hälso- och sjukvården är ett bra sätt att upptäcka förbättringsområden. Både vi och regionerna använder enkäterna som underlag för att förbättra vården för medborgarna, säger Ameli Norling.

Fakta

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i enkäten får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Nationell patientenkät samordnas av SKR.

Läs vidare

Sakkunnig

Lina Sarv
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.