Publicerad 14 juni 2024
Nyhet

God samverkan, inte mer lagstiftning, förebygger brott i skolan

Skolans personal ska inte ha polisiära uppgifter. Brott i skolan förebyggs istället bäst när fokus ligger på kärnuppdraget och skolan har en fungerande samverkan med socialtjänst och polis

Foto

Madelaine Jakobsson.

– Lärare ska vara lärare, de kan inte också förväntas ta på sig polisens ansvar. Grunden i det brottsförebyggande arbetet finns i god och väletablerad samverkan mellan skola, polis och socialtjänst, säger Madelaine Jakobsson, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) motsätter sig förslaget att lägga till ett nytt kapitel i skollagen som kräver att skolväsendet ska arbeta brottsförebyggande. SKR motsätter sig också förslaget att införa bestämmelser i skollagen som innebär att varje enskild förskole- och skolenhet ska ansvara för ett brottsförebyggande arbete. Skolor och förskolor ingår i det arbete som för mindre än ett år sedan reglerades i lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

SKR är tveksamma till några av de andra förslagen i utredningen Skolor mot brott. Exempelvis tror vi inte att på förslaget om att skolans personal, efter ett beslut av rektor, ska kunna undersöka elevers väskor. SKR ser en risk för att förtroendet mellan elever och skolpersonal försvåras om förslaget skulle genomföras och menar att skolan ska få tillgång till stöd av polis när det behövs.

Vidare är vi tveksamma till förslaget om en utökad skyldighet för skolan att polisanmäla vid misstanke om att en elev har begått brott, i samband med verksamheten. Förslaget ger skolan ett alltför stort ansvar för händelser som sker utanför skoltid.

Samverkan – bästa sättet att förebygga brott i skolmiljö

För att säkerställa trygga och säkra skolmiljöer som främjar barn och ungas utveckling på bästa sätt behövs en välfungerande lokal samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Det ger möjlighet att kartlägga elever som riskerar att begå brott och förhindra eventuell brottslighet.

SKR positiva till förslag om särskilt stöd till brottsbelastade skolor

SKR tycker att det är bra att skolor som är särskilt brottsbelastade får särskilt stöd och kommer kunna medverka vid utformningen av ett sådant stöd.

Läs vidare

Sakkunnig

Christin Appel
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.