Publicerad 28 februari 2024
Nyhet

Glädjande besked om innovationssatsning för offentlig sektor

Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till SustainGov - nästa generations strategiska innovationsprogram för offentlig sektors omställning mot en mer hållbar och robust framtid.

Ola Odebäck.

Ola Odebäck.

För att hantera dagens komplexa samhällsutmaningar krävs nya styrmodeller, tankesätt och verktyg. Det krävs också en politik som kan hantera osäkerheter och möjliggöra för samskapande och lärande inom och mellan offentliga aktörer, privat och ideell sektor. SustainGov* ska nu utvecklas till en plattform och ett stöd för offentlig sektors hållbara omställning.

Syftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för offentlig sektor att bli en kraftfull möjliggörare för samhällets hållbarhetsomställning. Fokus är att lösa ut systemproblematik inom offentlig sektor som hittills hindrat långsiktigt hållbara effekter på system- och samhällsnivå.

– Behovet av innovation och förnyelse har sällan varit större än nu, inte enbart för kommuner och regioner, utan för hela landets välstånd. Det är därför mycket glädjande att samhällets behov av hållbarhetsomställning utgör ett av de prioriterade områdena när Sveriges strategiska innovationssatsning för 2030-talet nu tar form, säger Ola Odebäck, chef för avdelningen ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Beslutet innebär att fem strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar, såsom klimat, resursförsörjning och välfärdssystemets förmåga att möta samhällets långsiktiga behov. De förutsätter också samverkan mellan en bred konstellation av aktörer. Bakom Impact innovation står Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

SKR tycker att satsningen ger goda förutsättningar för att på allvar börja adressera flera stora samhällsutmaningar i en bred samverkan.

– Detta är en mycket bra grund för det långsiktiga arbetet med att ställa om mot en hållbar och robust framtid. Det skapar också ett viktigt momentum för att stärka innovation och förnyelse i offentlig sektor, vilket länge har varit efterfrågat av oss och våra medlemmar. För att få ut den breda samhällsnyttan som kommer varje medborgare till gagn behöver vi dock säkerställa att kommuner och regioner nu får de förutsättningar som behövs för att anamma, skala och sprida innovationer. Ett kompletterande stöd för kommuners och regioners innovationsförmåga skulle vara oerhört kraftfullt just nu, säger Ola Odebäck.

* Systemic, Sustainable and Societal Impact through Transformational Governance and Systems innovation

Bakgrund

Mittuniversitetet är samordnare för SustainGov, det konsortium som formulerat en gemensam mission och förslag till nytt Strategiskt Innovationsprogram inom ramen för Vinnova, Formas och Energimyndighetens gemensamma utlysning ”Impact innovation”.

Programmet involverar också Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), DIGG, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.

Mer om detta och om de övriga innovationsprogrammen som blivit beviljade står att läsa på: '

www.impactinnovation.se

Beslutet idag innebär att 5 strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer. Bakom Impact innovation står Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Beslutet innebär att programmet SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet. Ytterligare medel kommer att skjutas till i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Därutöver tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget i storleksordningen 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering.

Läs vidare

Sakkunnig

Klas Danerlöv
handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.