Publicerad 19 april 2024
Nyhet

Ge ansvaret för hyresgarantin till staten

Hyresgarantin till barnfamiljer som föreslås i promemorian om åtgärder för en bättre bostadsförsörjning bör ges av staten – inte kommunerna. Fler bör också kunna ta del av åtgärden.

Foto

Anders Henriksson.

SKR:s styrelse har lämnat yttrande till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet över promemorian Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning. Promemorian föreslår bland annat att det ska bli obligatoriskt för kommuner att under vissa förutsättningar ge hyresgarantier till barnfamiljer.

– Ska fler administrativt betungande uppgifter läggas till på kommunernas att-göra-lista bör det finnas goda skäl bakom, men vår bedömning är att förslagen inte kommer leda till några märkbart positiva effekter. Varken för de hushåll som omfattas eller för samhället i stort, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Staten bör stå för garantin

I yttrandet avstyrker SKR:s styrelse förslaget till hyresgaranti. Regelverket ger inte utrymme för bedömningar utifrån lokala förhållanden och gruppen som omfattas av garantin enligt förslaget är för snäv. SKR anser att även hushåll utan barn bör kunna ta del av åtgärden.

SKR anser att hyresgarantin bör hanteras av staten, inte kommunerna. Då skulle också villkoret som föreslås i promemorian att endast kunna ge garanti för en bostad i den kommun där hushållet befinner sig kunna utgå.

– Det skulle vara till hjälp för personer som av säkerhetsskäl behöver lämna kommunen, som kanske utsätts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Det finns helt klart anledning att tänka om så att garantin även kan ges för bostäder i andra kommuner, säger Anders Henriksson.

Nya uppgifter behöver finansieras

Kommunerna föreslås också redogöra för och analysera behovet av nya bostäder, samt samordna med andra kommuner både i planeringen och när åtgärder för bostadsförsörjningen vidtas. Denna nya uppgift saknar förslag om finansiering. SKR anser att det är viktigt att finansieringsprincipen respekteras så att kommuner får ersättning och rätt förutsättningar att utföra nya uppgifter som åläggs dem.

Läs vidare

Sakkunnig

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.