Publicerad 22 december 2023
Nyhet

Förstärkt satsning på barns och ungas psykiska hälsa

SKR och regeringen har slutit en överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention för 2024. Överenskommelsen omfattar närmare 1,6 miljarder kronor.

Foto

Tobias Smedberg

Merparten av medlen fördelas till kommuner och regioner för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. En förstärkt satsning görs på barn och ungas psykiska hälsa.

– Vi måste stärka den psykiska hälsan hos både barn och vuxna och vi måste säkerställa att de som behöver vård också kan få det inom rimlig tid. Det krävs både långsiktigt och kortsiktigt fokus och en nära samverkan mellan olika aktörer. Den här överenskommelsen möjliggör för kommuner och regioner att fortsätta det viktiga arbetet, säger Tobias Smedberg, ordförande för primärvårds- och äldreomsorgsberedningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Psykisk hälsa och suicidprevention är ett prioriterat område för regeringen. Jag ser den utökade satsningen på barn och ungas hälsa i årets överenskommelse som ett viktigt steg för att ytterligare stärka arbetet inom området, säger socialminister Jakob Forssmed.

Psykisk ohälsa och suicid är stora folkhälsoutmaningar som har konsekvenser för både den enskilde, anhöriga och närstående och för samhället. För att möta dessa utmaningar behövs dels ett ökat fokus på psykiskt välbefinnande och förebyggande insatser, dels insatser som syftar till att skapa förutsättningar för god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Överenskommelsen är en del i det långsiktiga arbete som gemensamt bedrivits av SKR och staten sedan 2012 och där utgångspunkten är att samordnade insatser från både staten och kommuner och regioner bidrar till utvecklingen.

Överens­kommel­sen för 2024 omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav merparten av medlen fördelas till kommuner och regioner. Som en del av överenskommelsen finns en särskild satsning på barn och ungas psykiska hälsa som totalt omfattar 803 miljoner kronor, där medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och stärka första linjens vård ingår.

Överenskommelsen omfattar även satsningar på bland annat patient- och brukarmedverkan, det suicidpreventiva arbetet och psykiatrisk traumavård.

Läs vidare

Sakkunnig

Kerstin Evelius
Chef sektionen för folkhälsa och psykiatri

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.