Publicerad 17 mars 2024
Nyhet

Enskilda medarbetare ska inte vara målsägande

SKR ställer sig bakom flera utredningsförslag som stärker skyddet för offentliganställda. Samtidigt måste skyddet stärkas ytterligare. Arbetsgivare bör vara målsägande vid brott.

Anders Henriksson, ordförande SKR

Anders Henriksson

− Skyddet för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier behöver bli ännu starkare än vad utredningen föreslår. Vi anser att myndigheten eller arbetsgivaren, i stället för den enskilde tjänstemannen, borde ses som målsägande vid brott samt att brottet otillåten påverkan införs, säger Anders Henriksson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det är problematiskt att utredningen inte föreslår att välfärdens medarbetare ska kunna vara anonyma i sin tjänsteutövning. SKR föreslår att en utredning så snart som möjligt ska tillsättas för att, exempelvis när medarbetare inom socialtjänsten utsätts för hot, våld eller trakasserier, se om möjlighet finns att ersätta namnet på medarbetare med en annan uppgift, exempelvis kommunen i egenskap av arbetsgivare.

− När det finns en påtaglig risk för att den anställde eller någon närstående utsätts för hot eller våld är någon form av anonymitet nödvändig. Vi vill att en ny utredning tittar specifikt på anonymitetsfrågan. Det är inte minst viktigt för att kommuner och regioner ska kunna säkerställa att alla anställda ska vara trygga på jobbet, säger Anders Henriksson.

I december 2022 skickade SKR en hemställan till regeringen med ett antal konkreta förslag för att stärka skyddet för chefer och medarbetare i kommuner och regioner. Ett förslag som SKR fortfarande ser som särskilt prioriterat är att möjliggöra för arbetsgivaren, och inte den enskilde medarbetaren som blivit utsatt i sin tjänsteövning, att stå som målsägande vid polisanmälningar. På så sätt kan den enskilde medarbetare som utsatts skyddas från att drabbas ytterligare en gång under en rättsprocess. Regeringen har ännu inte lagt fram något förslag som svarar upp mot dessa behov.

Utredningens betänkande Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1) tar i huvudsak upp förslag till stärkt skydd för offentligt anställda genom att föreslå två nya brott – förolämpning mot tjänsteman och angrepp mot tjänsteman. SKR ställer sig bakom utredningens förslag till nya brott, men förutsätter att det görs en djupare analys av vilka yrkeskategorier inom kommuner och regioners verksamhet som omfattas av de nya brott som föreslås i förhållande till begreppet tjänsteman vid myndighetsutövning som omfattas av den nya regleringen.


Läs vidare

Sakkunnig

Ann Sofi Agnevik
Förbundsjurist

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.