Publicerad 24 april 2024
Nyhet

Bra förslag om tydligare styrning av datadelning

Ge Digg tydliga verktyg och förutsättningar för att få Sverige att samspela digitalt. SKR ser en möjlighet till ett första spadtag för en mer samordnad offentlighet.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Kommuner och regioner har länge efterfrågat en tydligare interoperabilitet, det vill säga riktning för den övergripande förmågan hos olika system, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra, inom samhället. Mängden data som behöver delas mellan olika aktörer kommer bara att öka och med detta växer också kostnaderna för att dela och konsumera information.

– Vi ser att det här är en stor fråga och den riktas från olika håll just nu. Den svenska utredningen bygger delvis på de strukturer och krav som följer med EU:s förordning för interoperabilitet. Den antogs i nu mars, så frågan har varit på bordet under en längre period. För att kunna möta de nya lagkraven behöver Sverige helt enkelt organisera sig kring frågan, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Förslag till politisk målsättning

Utredningen föreslår en tydlig politisk målsättning om att Sverige ska vara fullt interoperabel till 2030. Samtidigt har utredningens uppdrag avgränsats till den sektorsövergripande interoperabiliteten och exkluderar direkta krav gentemot den privata marknaden. Förslaget är att tillsätta ytterligare utredningsuppdrag för de sektorsspecifika områdena.

Visionen om att hinna utreda, lagstifta, bygga förmåga och implementera lösningar till 2030 kan låta väl optimistiskt, även om SKR också ser ett önskvärt behov av tydlig styrning av frågan från regeringens sida.

– Ambitionen om en hög takt i Sveriges omställning är bra, men utredningen pekar på att organisationer med låg digital mognad kommer att drabbas hårdare eftersom de kommer att behöva göra ett större arbete för att leva upp till nya krav. Vi ser därför en risk med att förslaget kan träffa de kommuner och regioner som redan har ansträngd ekonomi och begränsad tillgång till den kompetens som krävs för att ställa om, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Torbjörn Karlsson
handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.