Publicerad 17 maj 2024
Nyhet

Bra förslag om en stabilare finansiering av välfärden

Det är bra att Långtidsutredningen vill hitta vägar för att kommuner och regioners skatteintäkter inte ska vara lika känsliga för konjunktursvängningar. Det skriver SKR i ett yttrande.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Ett av förslagen, som SKR ställer sig bakom, är att statsbidragen till kommuner och regioner ska kompensera för variationer i skatteintäkter som orsakas av konjunkturen.

– De senaste årens ekonomiska läge har visat vilka konsekvenser en förändrad konjunktur kan få på välfärdens verksamheter. Utredningen tar även upp det förslag som vi tror skulle vara det bästa för långsiktigheten, värdesäkrade statsbidrag kopplat till pris- och löneutvecklingen. Vi skulle också vilja se en koppling till den demografiska utvecklingen säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

Välkomnar förslag som förbättrar det finanspolitiska ramverket

SKR delar också utredningens förslag om att balanskravet för kommunsektorn ska förändras. Som det är idag är det inte anpassat till snabba resultatförändringar som beror på kraftigare lågkonjunkturer. Ett mer flexibelt balanskrav skulle ge kommuner och regioner ett större handlingsutrymme att undvika tvära kast mellan åren, annars riskerar kommuner och regioner att destabilisera konjunkturen när de snabbt försöker balansera sina budgetar. Förslagen ovan ökar flexibiliteten och förbättrar sektorns planeringsförutsättningar.

Höjt skuldankare för ökat investeringsutrymme

SKR ställer sig också bakom förslaget att det ska vara möjligt att tillfälligt frigöra medel via ett höjt skuldankare. Om skuldankaret höjs, och målet för det finansiella sparandet då sänks, är det som utredningen föreslår möjligt att tillfälligt främst öka investeringarna. Det är då viktigt att de mest samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna genomförs först.

– Vi ser att staten behöver ta ett större ansvar när det gäller investeringar till exempel kopplade till den gröna industrin. Kommuner och regioner tar idag en oproportionerligt stor risk för investeringar som främst ger avkastning för staten. Tidigare, till exempel när VA-system byggdes ut på 50- och 60-talen, tog staten ett större ansvar genom riktade statsbidrag till investeringar, säger Anders Henriksson.

Seminarium i Almedalen

SKR anordnar ett välfärdspolitiskt seminarium i Almedalen där förslag på ett finansiellt ramverk som gynnar en stabil välfärd i vardag och kris kommer att presenteras.

Fakta

Långtidsutredningen analyserar framtida utmaningar för svensk ekonomi, bidrar med underlag till den ekonomiska politiken och till den ekonomisk-politiska debatten. Långtidsutredningen 2023 är den tjugofjärde i ordningen och har temat finanspolitisk konjunkturstabilisering.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.