Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras i vården

Forskning visar att när vissa organisatoriska förutsättningar, så kallade friskfaktorer, finns på plats och fungerar väl så påverkas arbetsmiljön positivt. Medarbetare mår bra, utvecklas och kan prestera bra. Attraktiviteten för yrket ökar.

Att bemanningen är svår och att arbetsmiljön kan vara tuff i välfärden är vi och de fackliga organisationerna överens om. I de nu tecknade avtalen med facken för omkring 1,1 miljoner medarbetare har vi kommit överens om en avsiktsförklaring för att ytterligare fördjupa och utveckla arbetet med att förebygga ohälsa och stärka arbetsmiljön i välfärdens yrken.

Avsiktsförklaring om friskfaktorer med fem fack i sektorn

Arbetet med friskfaktorer har pågått i flera år och drivs av den partsgemensamma organisationen Suntarbetsliv där SKR, Sobona och samtliga fack inom välfärden finns med. Friskfaktorsatsningen består av konkreta verktyg och stöd i form av checklistor, kurser och andra former av stödmaterial som medarbetare och chefer ute på arbetsplatserna kan använda i sitt arbetsmiljöarbete.

Att bemanningen är svår och arbetsmiljön tuff i välfärden är vi och de fackliga organisationerna överens om. Medarbetarna är välfärdens viktigaste resurs. Ska tillräckligt många vilja, orka och ha den kompetens som krävs för att arbeta inom vård, skola och omsorg måste utvecklingen vändas. Enligt forskningen så får arbetsplatser som har friskfaktorerna på plats:

 • utveckling på arbetsplatsen
 • ökad hälsa
 • låg sjukfrånvaro
 • förlängt arbetsliv
 • goda prestationer
 • attraktiva arbetsplatser.

Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt, Suntarbetsliv

Kompetensbristen gör satsningar på arbetsmiljön nödvändiga

Bristen på kompetens är en stor utmaning på hela arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många med rätt kompetens att anställa. Det är därför det är nödvändigt att vi satsar på friskfaktorer som förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljön. Och därför behöver vi tillsammans med de fackliga organisationerna samarbeta kring åtgärder för ett hållbart arbetsliv och att kommuner och regioner är attraktiva som arbetsgivare.

Det partsgemensamma arbetet med friskfaktorer startade i december 2021. Då kom fack och arbetsgivare inom välfärden överens om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser innehållande en kunskapssatsning på friskfaktorer, riktad till sektorn. Arbetet omfattar ett stort antal initiativ, spänner över flera år och uppgår till drygt hundra miljoner kronor.

Nu diskuteras det en del kring att korta den generella arbetstiden. Bristen på läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och många andra välfärdsyrken är, som sagt, stor. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många med rätt kompetens att anställa i vården. Kompetensbristen innebär paradoxalt nog att arbeta kortare arbetstid riskerar att försämra arbetsmiljön. Om det totala antalet arbetade timmar minskar blir det tuffare när medarbetarna är på jobbet eftersom samma arbete fortfarande måste utföras.

I det läge Sverige befinner sig, med stora demografiska utmaningar och omfattande brist på arbetskraft, är det inte möjligt med flera timmars arbetstidsförkortning i ett centralt kollektivavtal som omfattar 1,2 miljoner medarbetare.

Satsningen på friskfaktorer är unik i sitt slag på arbetsmarknaden. Fem av sex fackliga organisationer i kommun- och regionsektorn har under våren undertecknat avsiktsförklaringen om friskfaktorer. SKR vill gärna att den nödvändiga satsningen på arbetsmiljö fortsätter för alla yrken inom kommuner och regioner.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen