Publicerad 14 april 2023

Att använda underlaget, steg för steg

Här hittar du en beskrivning av hur kommunen upprättar en PBL-taxa med hjälp av SKR:s underlag.

Taxeunderlaget består av följande delar:

Taxeunderlaget består av några olika delar: Texterna här på hemsidan som är ett stöd för kommunen vid arbete med underlaget, både avseende praktiskt utförande och juridisk förståelse samt:

Förslag till taxebestämmelser

Mall A, taxetabeller och tidsuppskattningar för lov, anmälan mm.

Mall B, taxetabeller för planavgift och planbesked

Förutom detta finns också ett underlag och en mall som stöd för att beräkna handläggningskostnaden per timme.

Handläggningskostnad per timme

Arbetsgången för att upprätta en taxa med hjälp av underlaget

När ni i kommunen satt er in i informationen om underlaget kan arbetsgången se ut så här för att upprätta en taxa med hjälp av detta. Arbetet är i mångt och mycket en engångsuppgift. När taxan efter hand ska revideras, krävs en mycket mindre insats från kommunens sida.

  1. Räkna ut kommunens handläggningskostnad per timme. Mata in det framräknade resultatet i mall A och B.
  2. Gör en tidsuppskattning av kommunens genomsnittliga tidsåtgång för olika ärendetyper i mall A avseende lov, anmälan mm. Avgiften för respektive ärendetyp beräknas automatiskt i mallen genom att handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet timmar i tidsuppskattningen. Taxetabellen fylls i allteftersom tidsuppskattningarna görs.
  3. Definiera de typer av planbesked som kommunen handlägger. Gör en tids- och kostnadsuppskattning av kommunens genomsnittliga tidsåtgång och genomsnittliga kostnader för dessa, och fyll i taxetabellerna i mall B.
  4. Beskriv systematiken i kommunen avseende uttag av planavgift. Beskriv på vilka bygglov planavgift ska tas ut. Gör beräkningar av hur stora planavgifter som ska tas ut. För in dem i taxetabellerna i mall B.
  5. Upprätta taxebestämmelser med utgångspunkt i underlaget.
  6. Lägg samman materialet till kommunens taxa, det vill säga taxebestämmelser, ifyllda taxetabeller ur mall A och B, tids- och kostnadsuppskattningar, beräkningar och övrigt material som behövs för förståelsen av taxan.
  7. Fatta beslut om taxan i kommunfullmäktige.

Korta filmer om taxan

Som en introduktion till taxan och taxeunderlaget finns två korta filmer. Filmerna kan exempelvis visas för byggnadsnämnden eller förvaltningen som underlag för en diskussion och kunskapshöjning om taxan, eller inför ett arbete med att ändra taxan.

Korta filmer om PBL-taxan

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.