Publicerad 9 februari 2024

Automatisering

Automatisering skapar möjligheter för en smartare välfärd. Det ger nya möjligheter för kommuner och regioner samtidigt som det förändrar arbetssätt och kompetenskrav. SKR skapar förutsättningar för regioner och kommuner att automatisera ärendehantering och införa robotar i välfärden.

Att automatisera betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Det kan också definieras som införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. Majoriteten av den automatisering som skett fram till idag bygger på teknik eller program som utformas för att utföra en uppgift på ett förbestämt sätt. Med AI öppnas möjligheter att också automatisera icke förutsägbara uppgifter.

Robot i välfärden

Inom välfärden har robotar många användningsområden där de både underlättar, effektiviserar och sparar resurser. Det är främst inom vård- och omsorg som robotar förkommer. Några exempel är duschrobotar, rehabiliteringsrobotar och kommunikationsrobotar. Andra robotar används för transporterar av bland annat tvätt och labbprover inom sjukvården.

Robothandläggare och mjukvarurobot är begrepp som beskriver ett digitalt program som används för att automatisera arbete som människor annars gör när det sitter vid datorn och jobbar. Andra begrepp som används för detta är digital medarbetare eller RPA (robot process automation). I det sammanhanget används begreppet robot som en metafor för att beskriva att programmet utför ett arbete som en människa tidigare gjort. Det rör sig då inte om en fysisk maskin som utför ett manuellt arbete

Automatiserad ärendehantering och beslut

Ärendehantering sker i en process som kortfattat går ut på att samla in, bearbeta och bedöma och delge information. Att hantera ärenden är en omfattande administrativ uppgift för kommuner och regioner. Idag finns väl utvecklad teknik för att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt. Många kommuner och regioner har börjat automatisera sina ärendeprocesser.

Automatiserat beslutsfattande

I vissa fall är det möjligt att helautomatisera en process, det vill säga låta tekniken även fatta beslutet som ärendet syftar till.

I juli 2022 infördes en rätt att för kommuner och regioner att delegera beslutfattande till en automatiserad beslutfunktion. Detta innebär att det finns ett tekniskt system för att hantera ärendetypen i fråga.

Det bör i varje enskild process avgöras om ärendet lämpar sig för automatiserade beslut eller ej. Generellt kan det vara en rimlig utgångspunkt att ett automatiserat beslutfattande kan vara lämpligt där det finns tydliga regler för när ett tillstånd eller ansökan ska beviljas och beslutet grundas på uppgifter den enskilde själv lämnat. Det handlar om ärenden som kan beslutas på delegation av styrelse eller nämnd, med undantag för ärenden som inte går att överklaga.

Automatiserade beslut måste liksom alla andra beslut i alla delar följa gällande lagstiftning, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen EU:s dataskyddsförordning och övrig speciallagstiftning.

Cirkulär: Automatiserat beslutsfattande och en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner

Stöd till kommuner vid automatsering av processen för ekonomiskt bistånd

I flera kommuner pågår utvecklingsarbete för att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd. SKR koordinerar utvecklingsprojekt där kommuner som automatiserar processen för ekonomiskt bistånd utbyter erfarenheter och lärdomar.

Stödmaterial för automatisering av processen ekonomiskt bistånd

Fördjupad rapport om Automatisering av processer och beslut

Många kommuner har börjat automatisera sina ärendeprocesser. Rapporten ger en översiktlig bild av vad automatisering ör och en fördjupning i automatiserad ärendehantering är, vilka nyttor och effekter som kan uppnås och vad som är viktigt att tänka på för att dess nyttor ska realiseras.

Automatisering av processer och beslut

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.