Publicerad 25 april 2023

Så styrs sjukvården i Sverige

Det är många inblandade i svensk hälso-och sjukvård och ansvaret är fördelat både nationellt, regionalt och lokalt.

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är ett delat ansvar mellan stat, region och kommun. Riksdagen, regeringen och myndigheter beslutar om författningar som ger de lagliga förutsättningarna. Hälso- och sjukvården regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen (PL) och Patientsäkerhetslagen (PSL).

Inom en rad områden finns även speciallagstiftning som, tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Statens ansvar

Riksdag och regering

Riksdag och regering lägger grunden, pekar ut riktningen och skapar förutsättningar för hälso- och sjukvården.

Riksdagen ger ramarna för hälso- och sjukvården i form av lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsområdet. Riksdagen beslutar också om budget, med generella och riktade statsbidrag till verksamheten.

Regeringen har det övergripande ansvaret för den politiska färdriktningen, beslut om åtaganden, strategier för särskilda insatser och satsningar, och beslut om hur offentliga statliga medel ska användas.

Regeringen tydliggör förväntningar och krav genom förslag till förändrad lagstiftning. Regeringen ger också uppdrag till sina myndigheter och tecknar överenskommelser med olika organisationer.

Nationella myndigheter

Ett flertal nationella myndigheter ansvarar för olika delar inom hälso- och sjukvården, till exempel Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Bland annat för att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. De har också beredskap att samordna hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser. Myndigheter ansvarar även för tillsyn samt viss tillståndsprövning liksom hälsoekonomiska bedömningar och beslut om tandvård, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Regioner och kommuners ansvar

Regionerna och kommunerna beslutar om dimensioneringen av hälso- och sjukvården. Hur vården ska organiseras i form av sjukhus, vård-/hälsocentraler, vård i hemmet och på särskilda boenden. De styr över bemanning, uppdrag och ersättning till den egna verksamheten samt över lokal lönebildning. De ansvarar också för uppdrag och ersättning till privata utförare med offentlig finansiering.

Hälso- och sjukvården finansieras huvudsakligen av regionerna och kommunerna själva, genom den särskilda beskattningsrätten samt genom statliga bidrag och stimulansmedel i olika former. Hälso- och sjukvården finansieras till viss del även av patientavgifter.

Regionerna

Regionerna ansvarar för att sköta den största delen av hälso- och sjukvården genom att arbeta hälsofrämjande, förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Det finns också samverkan i form av sex sjukvårdsregioner, de kommer överens om prislistor och var särskilda specialiteter ska finnas. Alla sjukvårdsregioner har minst ett regionsjukhus.

Nationellt system för kunskapsstyrning

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Genom att utveckla arbetssätt i samarbete krokar regioner arm med varandra, med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället. Samarbetet tydliggör också vårdens och patientens gemensamma utvecklingsarbete för att skapa rätt vård och behandling för varje enskild individ. Det är en viktig förutsättning för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Nationellt system för kunskapsstyrning

Kommunerna

Kommunen ska erbjuda hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i vissa specificerade boendeformer och vistas i dagverksamhet. Kommunen har också ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer som beviljats insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet.

Kommunerna har också visst ansvar för läkemedel och för habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

I hela landet utom i en region (Stockholm) har kommunerna genom avtal övertagit ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende.

En kommun får, med vissa undantag, inte bedriva sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare.

Överenskommelser mellan SKR och regeringen

Samarbetet mellan SKR, som företrädare för sina medlemmar, och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner. Överenskommelserna pekar ut riktning och finansiering för utvecklingen.

Överenskommelser mellan SKR och regeringen

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.