Publicerad 23 maj 2024

Revision i kommunala aktiebolag, stiftelser med flera

Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen och kommunala revisorer i stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Avsikten är att ge en demokratiskt förankrad insyn och kontroll.

Granskning från olika perspektiv

Den dominerande företagsformen i kommuner och regioner är aktiebolag, men det finns även verksamhetsstiftelser, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag.

De förtroendevalda revisorerna granskar kommunen eller regionen som ägare eller stiftare eller medlem och lekmannarevisorerna respektive de kommunala revisorerna i de kommunala företagen granskar företagen som utförare. Det möjliggör en granskning av att ägarens,stiftarens eller medlemmens avsikt efterlevs, liksom av styrelsens uppsikt. Detta ger fullmäktige underlag för kontroll och uppföljning av hela den kommunala koncernen.

Samverkan med auktoriserad revisor

I samtliga företagsformer finns även en auktoriserad eller godkänd revisor. Dennes uppdrag är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Lekmannarevisorer och kommunala revisorer eftersträvar samverkan med den auktoriserade revisorn.

Lekmannarevision i aktiebolag

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag. SKR ger förslag på hur utveckling kan ske inom lekmannarevisionen samt visar exempel på goda arbetssätt.

Uppdrag och förutsättningar

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om aktiebolaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Lekmannarevisorer väljs av fullmäktige ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen eller regionen. Det innebär att uppdraget ska genomföras samordnat med de förtroendevalda revisorerna. God revisionssed i kommunal verksamhet gäller för lekmannarevisorernas arbete och de ska anlita sakkunniga som utför granskningen.

Lekmannarevisorerna avlämnar efter årets revision en granskningsrapport till fullmäktige och bolagsstämman. I bolaget finns också en auktoriserad revisor som upprättar revisionsberättelse och uttalar sig i ansvarsfrågan till bolagsstämman.

Lekmannarevisorernas uppdrag i aktiebolag, webbrapport God revisionssed

Samordning av revisionen i nämnderna och i de kommunala aktiebolagen

Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

I ett poddavsnitt i podcasten Demokratiresan diskuterar vi kring hur lekmannarevisionen fungerar i praktiken och hur kan den stärkas. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin.

Avsnitt 52: Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

Förslag för utveckling av lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag

Skriften beskriver utvecklingsbehov samt olika delar som behöver utvecklas för att revisionen i kommunala aktiebolag ska fungera som det är tänkt.

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen

Exempel på Lekmannarevision i kommunala aktiebolag

Skriften beskriver tolv organisationer där lekmannarevisionen utmärker sig med goda arbetssätt.

12 exempel på Lekmannarevision i kommunala aktiebolag

Revision i kommunalförbund, stiftelser, föreningar och andra företag

Kommunal revision – i gemensamma nämnder, förbund, föreningar

I alla dessa organisationer finns krav på revision. Ett eller flera fullmäktige ska utse revisorer som ska utföra revision och återkoppla resultat och bedömningar. Ett eller flera fullmäktige ska med revisionens granskning som grund även ofta fatta beslut i ansvarsfrågan. Ofta finns även en auktoriserad revisor som ska samverka med den kommunala revisorn.

Kommunal revision i - gemensamma nämnder, förbund, föreningar med flera

Revision i samverkansorgan

Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen och kommunala revisorer i stiftelser, föreningar och andra företagsformer. Avsikten är att ge en demokratiskt förankrad insyn och kontroll.

Den dominerande företagsformen i kommuner och regioner är aktiebolag, men det finns även verksamhetsstiftelser, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag.

Revision i samverkansorgan, webbrapport God revisionssed

Granskning från olika perspektiv

De förtroendevalda revisorerna granskar kommunen eller regionen som ägare eller stiftare eller medlem och lekmannarevisorerna respektive de kommunala revisorerna i de kommunala företagen granskar företagen som utförare. Det möjliggör en granskning av att ägarens, stiftarens eller medlemmens avsikt efterlevs. Detta ger fullmäktige underlag för kontroll och uppföljning av hela den kommunala koncernen.

Om kommunala företag (bolag)

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.