Publicerad 2 september 2022

Kommunal revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKR normerar god revisionssed och driver utvecklingsfrågor tillsammans med kommuner och regioner.

Det här är kommunal revision

Varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

SKR:s uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja, stärka och utveckla den kommunala revisionen.

Det gör vi genom att: normera god revisionssed, ge kommuner och regioner stöd och råd inom kommunal revision och fullmäktiges ansvarsprövning, medverkar i statliga utredningar och påverkar lagstiftningen samt driver utvecklingsfrågor tillsammans med kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR